Ideile social – liberale pentru educație


buican_cristi3• deputatul Buican consideră că USL a demonstrat că are soluții viabile la problemele românilor prin prezentarea programelor sectoriale pe domenii precum economia, educația, administrația publică și dezvoltarea durabilă și agricultură

Liderul PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, este de părere că cele patru domenii de activitate pentru care Uniunea Social Libe­rală a conceput o serie de măsuri și politici publice ce trebuiesc im­ple­­men­tate reprezintă totodată și prioritățile societății românești. Buican este de părere că cele 20 de soluții pe care USL le propune în programul pentru educație vor trans­for­marea învățământul româ­nesc într-unul performant și inovativ la nivel european. În acest sens, Cristian Buican prezintă pe această cale cele 20 de obiective și priorități ale Uniunii Social Liberale pentru educație, prin care acest do­­meniu va deveni un factor strategic al dezvoltării durabile a României:

1. Motivarea cadrelor didactice, recu­noaş­terea rolului social prin salariu, respec­tarea demnității şi autonomiei profesionale

2. Integrarea, de urgență, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanțate din fonduri structurale

3. Formarea continuă a cadrelor didac­tice este centrată pe învățământ digitalizat, curriculum adecvat formării inovative, creative şi formării de competențe, pedago­gie modernă, optimizarea relației cu părinții, ele­vii și cu autoritățile locale; dar şi actua­li­zarea cunoaş­terii în aria curriculară a disci­plinei

4. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii (șanse egale de acces la edu­cație) prin asigurarea condițiilor pentru eli­mi­narea abandonului şcolar, cuprinderea gru­pei pregătitoare în învăţământul obli­ga­toriu, cuprinderea a peste 80% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani în educaţia tim­pu­rie, crearea sistemului public/privat pentru educaţia timpurie a copiilor de 0 – 3 ani

5. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dez­voltare personală din perspectiva obiectivelor din „Strategia Europa 2020” prin creşterea contribuției şcolii şi familiei în personalizarea educaţiei copilului, orientarea şcolară prin cabinetele psiho­pe­da­gogice, dar şi dezvoltarea deprin­derilor de învăţare permanentă pentru creş­terea capacității de adaptare la noi locuri de muncă

6. Informatizarea şi asigurarea acce­su­lui la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ

7. Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din pers­pec­tiva dezvoltării durabile prin educaţie complementară extra­curri­cu­lară şi extraşcolară, răspuns la nevoile educaționale de formare ale elevilor şi părinților acestora pentru dezvoltarea creativităţii şi inovării, susţinerea elevilor capabili de inovare şi creaţie.

8. asigurarea educaţiei complementare pentru creşterea capa­cităţii de adaptare şi pentru refacerea coeziunii sociale

9. Susţinerea programelor „Şansa a doua prin educaţie” în vederea eliminării anal­fabetismului şi integrării pe piaţa muncii

10. Garantarea autonomiei școlilor și a autonomiei profesionale a cadrelor didac­tice

11. Generalizarea programului „Şcoala de după şcoală” în parteneriat cu autorităţile locale, părinţi, agenţi economici prin asigu­rarea autonomiei de decizie la nivelul şcolii în parteneriat cu părinții şi autoritățile locale contributoare, elaborarea cadrului general în care se desfăşoară programul „Şcoala de după şcoală”, asigurarea cadrului normativ pen­tru cuprinderea în norma didactică a ore­lor efectuate în programul „Şcoala de după şcoală”

12. Garantarea autonomiei universitare prevăzută şi în Constituţia României

13. Creşterea rolului universităţilor în dezvoltarea regiunilor proactive ale cunoaşterii, dar şi creşterea capacității de inovare a resurselor umane

14. Participarea universităților la elaborarea setului de politici, în realizarea unor rețele de colaborare pentru crearea de cunoştințe, diseminarea şi utilizarea lor pentru creşterea bunăstării

15. Orientarea conţinutului procesului didactic în vederea creşterii capacităţii de inovare a resurselor umane prin dezvoltarea unei culturi a cunoaşterii ştiințifice şi tehnologice şi transferul inovației în produse şi pentru asigurarea unui învățământ superior problematizat

16. Sprijinirea universităţilor în a-şi asuma viziunea creativă prin optimizarea şi susţinerea potenţialului său creator, într-o relaţie de stimulare şi susţinere reciprocă cu companii, agenţii, etc.

17. Dezvoltarea unor structuri intermediare menite să susţină parteneriatul dintre universităţi şi companii – economia „verde” , bazată pe cunoaştere şi transfer tehnologic

18. Participarea întregii comunităţi academice la implementarea obiectivelor strategice pentru creşterea performanţelor învăţămân­tului superior

19. Încurajarea şi susţinerea „brokerilor cunoaşterii” – profesio­nişti-hibrizi care au capacitatea de a înţelege rapid un domeniu şi care identifică rapid potenţialul, frontierele şi provocările cheie.

20. Crearea cadrului normativ necesar pentru ca universităţile, guver­nele şi companiile să lucreze împreună pentru creşterea bunăs­tării societăţii: Cadru general normativ; Autonomie în struc­turarea relațiilor parteneriale; Garantarea libertăților academice în exercitarea profesiunii; Cadrul normativ astfel încât în formarea continuă să poată fi cuprinsă populația activă în proporție de cel puțin 10%.