Facilităţi privind plata obligaţiilor bugetare din contul personal


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Pu­blice Vâlcea reaminteşte contribua­bil­ilor că, în vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii per­soane fizice, plătitori de impozite, con­tribuţii, taxe sau alte venituri buge­tare, care sunt clienţi ai instituţiilor de credit, Ministerul Finanţelor Publice (MFP), deschide la aceste instituţii de credit, pe bază de convenţii încheiate între părţi, un cont tranzitoriu de disponibilităţi pe numele MFP.

Contul se deschide la solicitarea instituţiilor de credit interesate să ofere clienţilor persoane fizice servicii pri­vind plata fără comision a obligaţiilor bugetare, solicitare adresată MFP.

În contul tranzitoriu pot fi încasate sume reprezentând impozite, contri­buţii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, care se achită prin virament de către clienţii instituţiei de credit, persoane fizice.

Conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care contribuabilii persoane fizice pot dispune plăţi prin contul tranzitoriu sunt prevăzute în anexa la convenţia încheiată cu instituţia de credit.

Pentru achitarea obligaţiilor către bugetul general consolidat plătitorii persoane fizice întocmesc un Ordin de plată pentru Trezorerie Statului – cont tranzitoriu (OPTT) în care se înscriu obligatoriu:

– numărul ordinului de plată;

– suma de plată;

– numele şi prenumele plătitorului;

– codul numeric personal al plăti­torului;

– adresa plătitorului;

– codul IBAN al contului plătitorului;

– denumirea instituţiei de credit iniţiatoare;

– beneficiarul;

– codul de identificare fiscală al beneficiarului;

– codul IBAN al contului tranzitoriu;

– codul contului de venituri buge­tare sau de disponibilităţi în care se dispune plata;

– codul numeric personal al contribuabilului, care se completează în situaţia în care plătitorul dispune plăţi pentru alt contribuabil.

OPTT se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligaţie bugetară, pe suport hârtie, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de MFP, sau pe suport electronic, în funcţie de termenii şi condiţiile contractuale convenite cu instituţia de credit la care aceştia îşi au deschise conturile.

Contribuabilii persoane fizice pot utiliza pentru efectuarea plăţilor către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu atât OPTT, cât şi alte instrumente de plată agreate cu instituţia de credit, cu condiţia ca acestea să cuprindă toate informaţiile obligatorii necesare efectuării plăţii prevăzute în OPTT şi să respecte instrucţiunile cu privire la completarea acestora.

Important! Instituţiile de credit nu percep comisioane pentru operaţiunile de plăţi dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu.

*

Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.801/2011 pentru aprobarea Normelor metodolo­gice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contri­bua­bilii persoane fizice efectuează plăţi că­tre bugetele componente ale bu­ge­tului general consolidat prin contul tran­zitoriu deschis pe numele Minis­terului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/2011.