E nevoie de trei șoferi la SGA


Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea – subunitate a Administraţiei Bazinale de Apă Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeter­minată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: două posturi şofer, în cadrul formaţiei „Exploatare utilaje şi mijloace de transport”; un post şofer, în cadrul formaţiei Drăgăşani.
Pentru a ocupa un post con­tractual vacant, candidații tre­buie să îndeplinească următoa­rele condiții generale: are cetă­țenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Euro­pene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capaci­tate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunză­toare postului pentru care candi­dează, atestată pe baza adeve­rinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unită­țile sanitare abilitate; îndepli­nește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor pos­tu­lui scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr­șirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: şcoală profesională/studii medii – liceul; să deţină permis de conducere minimum catego­riile: B, C, E; să aibă cunoştinţe minime de mecanică auto şi întreţinere autovehicule; atestat şofer profesionist valabil.
Concursul se va organiza conform calendarului urmă­tor: 21 iunie 2017, ora 15:00 – termenul limită pentru depune­rea dosarelor; 29 iunie 2017, ora 09:00 – proba scrisă; 5 iulie 2017, ora 09:00 – interviu.