Din mai, 5 categorii de competenţe pentru spitale


Începând cu luna mai 2011, spitalele se vor putea clasifica în 5 categorii de competenţă, dacă proiectul Ministerului Sănătăţii privind metodologia de clasificare a spitalelor, supus dezbaterii publi­ce, va fi aprobat. Conform proiectului de act nor­ma­tiv, în termen de 30 de zile de la data intrării în vi­goare a ordinului, spitalele sunt obligate să soli­cite, în scris, direcţiei de sănătate publică din aria ad­minis­trativ teritorială unde îşi desfăşoară activi­ta­tea, cla­si­ficarea în noile condiţii. Cererea unită­ţilor este în­soţită de o fişă de autoevaluare de a cărei corec­ti­tu­dine şi realitate a datelor înscrise răspunde mana­­gerul unităţii solicitante. Pe baza acestor docu­mente, direcţia de sănătate publică va supune aprobării ministrului Sănătăţii categoria în care spi­talul este clasificat. Clasificarea spita­lelor în­seamnă creşterea eficienţei funcţionării spi­ta­lelor prin evita­rea suprapunerilor şi paralelis­me­lor între  unităţile spitaliceşti, dar şi asigurarea ac­ce­sului echitabil al cetăţenilor la serviciile medi­cale. De asemenea, cos­turile de tratament vor sca­de deoa­rece, odată cu clasificarea în funcţie de compe­tenţă, se va evita in­ternarea la nivele infe­rioare de asistenţă spitali­cească a pacienţilor cu patologii complexe, care nu pot fi rezolvaţi la acel nivel. Mai mult, clasificarea pe baza acestei me­todologii va fi utilizată pentru stabilirea proto­coa­lelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, dar şi pentru planificarea dezvoltării reţelei spitaliceşti în concordanţă cu necesităţile populaţiei. Clasificarea spitalelor va avea un rol esenţial în elaborarea propunerilor de modelare a finanţării suplimentare a spitalelor, pe nivele de competenţă şi perfor­man­ţă, şi pentru planificarea achiziţiilor de aparatură medicală. Ministerul Să­nă­tăţii a propus clasificarea spita­lelor în 5 cate­go­rii: – spitale de categoria V: nivel de com­pe­tenţă limitat – spitale care asigură, după caz, urmă­toa­rel­e servicii medicale: servicii medicale pen­tru în­grij­irea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o sin­gură specialitate sau servicii paleative; – spitale de categoria IV: nivel de com­petenţă bazal – spi­ta­le care deservesc populaţia pe o rază admi­nis­trativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate;- spitale de categoria III: nivel de com­petenţă mediu – spitale care deservesc popu­laţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prin excepţie, din jude­ţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate; – spitale de categoria II (cu subca­te­goria II M pentru unităţile monoprofil): nivel de com­petenţă înalt – spitale care deservesc popu­laţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt de dotare şi încadrare resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate;- spitale de categoria I (cu subcate­go­ria I M pentru unităţile monoprofil): nivel de com­petenţă foarte înalt – spitale care asigură asis­tenţa medicală la nivel regional, deservind popu­laţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe, cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asi­gură furnizarea serviciilor medicale cu grad de com­plexitate foarte înalt. Pentru păstrarea func­ţionalităţii sistemului naţional de urgenţă, se va utiliza în continuare  clasificarea spitalelor de ur­genţă prevăzută prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1764/2006.