Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare – documentar fiscal


Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte contribuabililor, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 şi 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri, livrări de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, precum şi prestări/achiziţii intracomunitare de servicii, că lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice au obligaţia completării şi depunerii la organele fiscale competente a “Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare”, formular 390 VIES.

Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată sau online, pe portalul e-guvernare.ro, la adresa www.e-guvernare.ro

Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile:

– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii;

– DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Utile/ Programe utile/ Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii, din prima pagină, lateral stânga.

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

De reţinut! Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Nedepunerea la termenele legale sau depunerea de declaraţii recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă:

– de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;

– de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte ori incomplete nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

*

Baza legală: art. 156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă 390 VIES privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67/29.01.2010; art. 219 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.