Corectarea formularului 112


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordinului comun al ministrului Finan­ţelor Publice nr. 1.045/31.07.2012, al ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2.084/06.08.2012, al mi­nistrului Sănătăţii nr. 793/08.08.2012, pentru aprobarea modelului, conţinu­tului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evi­denţa nominală a persoanelor asigu­rate”, a fost aprobat un nou model al Declaraţiei 112.

Noul model al formularului 112 se utilizează pentru declararea impozitu­lui pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2012.

Potrivit noilor reglementări declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoa­nelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative în următoarele situaţii:

– în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corec­tarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului – se bifează cu X caseta „Declaraţie rectificativă”;

– în cazul în care declaraţia se rect­ifică în urma acordării unor drep­turi băneşti în baza unor hotărâri jude­cătoreşti definitive şi irevocabile se bifează cu X caseta „Declaraţie recti­ficativă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile”;

– când declaraţia se rectifică în urma unei inspecţii fiscale se bifează cu X Caseta „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei inspecţii fiscale”.

Potrivit art. 84 alin. (6) din Codul de Procedură Fiscală, în situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale contri­bua­bilul depune sau corectează de­cla­raţiile fiscale aferente perioadelor şi impozitelor, taxelor contribuţiilor şi altor venituri care fac obiectul inspecţiei fiscale, acestea nu vor fi luate în considerare de organul fiscal.

Pentru a nu fi afectate drepturile asiguraţilor, potrivit legii, pentru perioadele pentru care organele fiscale au stabilit diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii vor depune formularul 112 având bifată caseta „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei inspecţii fiscale”.

Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale stabilite de inspecţia fiscală reprezentând contribuţii sociale vor fi preluate în evidenţa pe plătitori în baza deciziilor de impunere întocmite de organele de inspecţie fiscală, iar informaţiile referitoare la asiguraţi vor fi preluate din declaraţiile 112 depuse de contribuabili.