Cîlea reîmparte locurile în Consiliile de Administraţie


Cilea_panou_USL_001• CJ scoate pe „taraba politică” poziţii strategice în toate colţurile sferei sale de putere, de la Casa de Asigurări de Sănătate şi RAJDP la muzeele Vâlcii • PNL-ul, principalul vizat pentru noua împărţeală a ciolanului din judeţul nostru • PDL în faţa unei dezrădăcinări masive din aparatul de control şi putere al Vâlcii

Tabla de şah politică a Vâlcii trăieşte o nouă etapă prin redesena­rea în galben şi roşu a cercurilor de interese şi putere din orbita Consiliului Judeţean. În fapt, abia din această săp­tămână, liberalii încep să-şi reim­ple­menteze pionii în stufărişul econo­mico – administrativ al judeţului şi să simtă, cu adevărat, beneficiile noii alianţe cu Ion Cîlea.

Joi dimineaţă, de la ora 9.00, aleşii legislativului judeţean se reu­nesc pentru o şedinţă care musteşte de scaune în CA-uri. Multe posturi che­ie, ştampile cu greutate şi poziţii de decizie sunt luate în discuţia Con­si­liului. În fapt, schimbul de ştafetă între portocaliu şi galben la cârma Vâlcii trans­pusă în  majoritatea punctelor de pe ordinea de zi a întâlnirii care se concentrează pe alegerea unor con­silieri în poziţii de mare sau mai mic impact, dar aproape toate negociate la sânge şi împărţite bob cu bob de către USL-ul vâlcean. Astfel, meniul zilei la Consiliul Judeţean sună  după cum urmează: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 iunie 2011; Informare privind activitatea des­făşurată de Preşedintele Con­siliu­lui Judeţean Vâlcea între cele două şe­dinţe ordinare ale Consiliului Ju­deţean Vâlcea; Raport privind situaţia gestionarii bunurilor care aparţin jude­ţului Vâlcea, pe anul 2010;  Proiect de ho­tărâre majorarea capitalului social la SC Expo Nord – Oltenia SA; Proiect de hotărâre privind rectificarea Buge­tu­lui propriu al judeţului Vâlcea, a Lis­tei obiectivelor de investiţii ale Con­si­liului Judeţean Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Jude­ţean; Proiect de hotărâre privind modi­fi­carea destinaţiei unei sume repar­ti­zate comunei Frânceşti prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificările şi com­pletările ulterioare; Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Buge­telor instituţiilor publice finanţate par­ţial sau integral din venituri proprii pe semestrul I, anul 2011; Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Spitalului de Pneumoftiziologie „Cons­tan­tin Anastasatu” necesară imple­men­tării proiectului „Eficientizarea ser­viciilor medicale de specialitate cu aju­torul unui sistem informatic integrat” depus în cadrul Programului Opera­ţio­nal Sectorial „Creşterea Compe­titi­vi­tăţii Economice”; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Re­gulamentului referitor la procedura de acordare a înlesnirilor la plata obli­ga­ţiilor fiscale la bugetului propriu al ju­deţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.56 din 28 mai 2010; Proiect de hotărâre pri­vind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107 din 31 iulie 2009 referitoare la apro­barea proiectului „Reabilitarea Spi­talului Judeţean de Urgenţă Vâl­cea” şi a cheltuielilor aferente im­plemen­tării acestuia, republicată; Pro­iect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Jude­ţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, referitoare la însuşirea inven­ta­rului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 456 mp, situat în perimetrul Sitului arheo­logic Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508; Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilu­lui (teren) în suprafaţă de 259 mp, si­tuat în perimetrul Sitului arheologic Co­păcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508; Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării, din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, în categoria func­ţio­nală a drumurilor comunale, a dru­mului judeţean 646 D Păuşeşti (DJ 646 B) – Mănăstirea Cernele -Băile Go­vora (DJ 649); Proiect de hotărâre pri­vind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza „Docu­men­taţie pentru avizarea lucrărilor de inter­venţie” pentru obiectivul de investiţii „Consolidare DJ 678B limită judeţ Olt -Dănicei – limită judeţ Argeş, km. 23+200, comuna Dănicei, judeţul Vâl­cea”; Proiect hotărâre privind prelua­rea „Căminului pentru persoane vârst­nice” din comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; Proiect de hotărâre privind desemnarea unui con­silier judeţean în calitatea de mem­bru în Colegiul Director al Direcţiei Ge­ne­rale de Asistenţă Socială şi Pro­tec­ţia Copilului Vâlcea; Proiect de hotă­râre privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; Proiect de hotărâre pri­vind desemnarea unui membru în Con­siliul de Administraţie al Casei de Asi­gurări de Sănătate Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâl­cea nr. 101 din 26 august 2010, pri­vind numirea reprezentanţilor Consi­liu­lui Judeţean Vâlcea ca membrii în consiliile de administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spita­lului de Obstetrică – Ginecologie ­Râmnicu Vâlcea, Spitalului de Pneu­mo­ftiziologie „C.Anastasatu” Mihăeşti şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; Proiect de hotărâre privind desem­na­rea unui membru în Consiliul de Ad­mi­nistraţie al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în cali­tatea de membru în Consiliul Admi­nis­trativ al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Con­siliului de Administraţie al Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâl­cea aprobată prin Hotărârea Con­siliului Judeţean Vâlcea nr. 82 din 31 mai 2007; Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Memorialului „Nico­lae Bălcescu”, aprobată prin Hotă­rârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 83 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind modificarea compo­nenţei Consiliului de Administraţie al Scolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Hotă­rârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 3 septembrie 2004, cu modifi­cările ulterioare; Informare privind acti­vitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul II, anul 2011.