Cîlea merge mai departe cu ideea referendumului


CILEA_UNGUREANU_00• liderul pesedist ignoră amenințările și intimidările prefectului Ungureanu

Războiul dintre Consiliul Județean și Prefectură nu cunoaște pauză. După ce prefectul Petre Ungureanu a avut o ieșire nervoasă necontrolată la adresa președintelui PSD, Ion Cîlea, pe tema referendumului, acesta din urmă vrea să se asigure că nu-i ră­mâ­ne dator reprezentantului Guvernului. Astfel, urmând votul din 17 iunie, de la șe­dința extraordinară convocată pen­tru referendum, pentru întâlnirea aces­tui final de iunie, liderul legislativului ju­dețean propune oficializarea datei  pentru referendumul privind re­giona­lizarea. Iată cum sună moti­va­rea ofi­cială: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 75, din 17 iunie 2011, s-a adoptat în conformitate cu pre­vederile art.13 alin. (1), din Legea pri­vind organizarea şi desfăşurarea re­ferendumului nr.3/2000, cu modi­fi­cările şi completările ulterioare, “pro­ble­mele de interes deosebit din unită­ţile administrativ-teritoriale… pot fi su­pu­se, în condiţiile prezentei legi, apro­bării locuitorilor, prin referendum lo­ca!”, iar potrivit alin.(3) al aceluiaşi arti­col “proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consulta­rea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz, organi­za­rea referendumului este obligato­rie”. Au fost avute în vedere şi dispo­zi­ţiile art.14 alin.(1) din Legea privind or­ga­nizarea şi desfăşurarea referen­du­mului nr. 3/2000, cu modificările şi com­pletările ulterioare, “problemele supuse referendumului local se stabi­lesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, res­pectiv a preşedintelui consiliului ju­deţean sau a unei treimi din numărul locali, al consilierilor judeţeni. De ase­me­­nea, actul administrativ adoptat res­pectă legislaţia europeană, res­pec­tiv dispoziţiile Cartei Europene a auto­nomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Par­lamentul României prin Legea 199/1997, care la art.5 prevede că “pen­tru orice modificare a limitelor teri­to­riale locale, colectivităţile locale tre­buie în prealabil, eventual pe cale refe­rendum, acolo unde permite. În conformitate cu prevederile art.22 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001) republicată, cu modifică­rile şi completările ulterioare, “delimi­ta­rea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efec­tua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale res­pective prin referendum, care se organizează potrivit legii.” Ulterior adop­tării actului administrativ menţio­nat, de către Consiliul Judeţean Vâl­cea, Prefectul Judeţului Vâlcea a ata­cat la instanţa de contencios admi­nis­trativ competentă, Hotărârea nr. 75 din 17 iunie 2011, privind consultarea ce­tă­­ţenilor judeţului prin referendum refe­ritor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea, solicitând anularea aces­tuia. Acţiunea formulată care for­mează obiectul dosarului nr. 2865/90/2011, se află pe rolul Tribu­na­lului Vâlcea, cu termen de judecată la data de 28 iunie 2011, iar prin pro­mo­varea acesteia, Hotărârea nr.75 din 17 iunie 2011, a fost suspendată de drept, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea conten­cio­su­lui administrativ nr. 554/2004, cu modi­ficările şi completările ulterioare. În acest sens, propunem adoptarea pro­iec­tului de hotărâre arătat, având ]n vedere acţiunea Prefectului Judeţului Vâlcea şi efectele juridice pe care aceasta le-a produs la data înregis­tră­rii acestei la Tribunalul Vâlcea, faţă de textul de lege precizat. Astfel, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei care formează obiectul dosa­rului nr.2865/90/2011, aflat pe rolul Tri­bu­nalului Vâlcea, urmează ca Pro­gra­mul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean să se decaleze. În conformitate cu pre­vederile art.16 alin.(1) din Legea pri­vind organizarea şi desfăşurarea re­ferendumului nr. 3/2000, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare “obiec­tul şi data referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunoştinţă publică cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia . Având în vedere dispoziţiile legale precizate, ter­menul de 20 de zile pentru adu­cerea la cunoştinţă publică a referen­du­mului, va fi calculat de la data solu­ţionării definitivă şi irevocabilă a cau­zei care formează obiectul dosarului nr. 2865/90/2011, aflat pe rolul Tribu­na­lului Vâlcea, de către instanţele de contencios administrativ competente.”

Ordinea de zi a ședinței de joi mai cuprinde: Aprobarea procesului – ver­bal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 25 mai 2011, Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Ju­de­țean Valcea din data de 17 iunie 2011, Informare privind activitatea des­fășurată de Președintele Consi­liu­lui Județean Vâlcea între cele două șe­dințe ordinare ale Consiliului Jude­țean Vâlcea, Proiect de hotărâre pri­vind repartizarea unor sume din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul județului Vâlcea, aflată în contul deschis pe sea­ma Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vede­rea susținerii programelor de dez­vol­tare locală și pentru proiecte de in­fra­struc­tura care necesită cofinanţare lo­cală, unor unități administrativ-teri­to­riale, pe anul 2011, precum și modifi­ca­rea destinației unor sume repar­ti­zate comunelor Crețeni, Gușoeni și Alunu, prin Hotărârea Consiliului Ju­de­țean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificările și completările ulte­rioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al jude­țu­lui Valcea, a Listei obiectivelor de in­vestiții ale Consiliului Județean Vâl­cea, a Bugetului de venituri și chel­tu­ieli al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, a Bugetelor de venituri și chel­tuieli ale unor unități sanitare de in­teres județean, a Programului lucră­rilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene și suplimentarea numărului de posturi finanțate pentru personalul neclerical, angajat în unitățile de cult ortodox din județul Vâlcea, pe anul 2011 Proiect de hotă­râ­re privind aprobarea Bugetului de veni­turi și cheltuieli al Regiei Auto­nome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2011, Proiect de hotă­râre privind modificarea și comple­ta­rea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Jude­țean de Paza Vâlcea, Proiect de hotă­râre privind revocarea dreptului de ad­ministrare al Consiliului Local al Muni­ci­piului Râmnicu Vâlcea, județul Vâl­cea, asupra unor spații aflate în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria nr.6, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Jude­țean Vâlcea nr. 55 din 26 aprilie 2011, referitoare la darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a unor sectoare de drum jude­țean aparținând domeniului public al județului Vâlcea și a terenurilor afe­rente, pe perioada realizării proiectului prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii.