Bilanțul subvențiilor agricole la 5 aprilie


BADELE_FLOREL

Direcția Agricolă Vâlcea anunță că, din bugetul anului 2011, precum şi din fonduri europene, pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, anul acesta au fost alocate 3.441.298.800 lei, desti­na­te astfel: 1. 63.966.700 lei, repre­zen­tând fonduri publice acordate a apro­ximativ 772 producători agricoli, con­form Legii creditului agricol pentru pro­ducţie 2. 149.062.900 lei, repre­zen­tând ajutorul de stat acordat pro­ducătorilor agricoli pentru motorina achiziţionată şi utilizată în trimestrul III şi IV ale anului 2010 – 106.865.400 lei pen­tru 92.125.300 litri motorină folo­sită în trimestrul III 2010 – 42.197.500 lei pentru 36.377.200 litri motorină fo­losită în trimestrul IV 2010 3. 6.129.300 lei, reprezentând cofinan­ţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SA­PARD românesc) 4. 525.590.900 lei, destinate plăţilor naţionale directe com­plementare în sectorul zootehnic pentru specia bovine în anul 2010. Potrivit lui Florel Bădele, de aceas­tă formă de sprijin au beneficiat 209.495 crescători de bovine pentru un efectiv de 1.281.929 capete bovine 5. 263.673.700 lei, destinate plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine în anul 2010: – 238.130.500 lei pentru un efectiv de 5.953.264 ovine – 25.543.200 lei pentru un efectiv de 638.580 caprine 6. 2.257.784.600 lei, destinate plăţilor unice pe suprafaţă (SAPS) în anul agri­col 2010 şi a plăţii ajutoarelor acor­date producătorilor agricoli prin mă­suri de piaţă şi intervenţie în agri­cultură, din care: a) 2.209.622.600 lei destinate plăţilor unice pe suprafaţă, din care: – 1.059.920.800 lei repre­zen­tând plăţile directe unice pe suprafaţă, respectiv diferenţa de 50% din sprijinul de 80,36 euro/ha acordat ca avans, res­pectiv 40,18 euro/ha (171,641 lei/ha), aferente unei suprafeţe de 6.175.200 ha – 1.149.701.800 lei re­pre­zentând plăţile naţionale directe complementare schemelor de plăţi uni­ce pe suprafaţă (SAPS) în anul agri­col 2010, în cuantum de 50,64 euro/ha, respectiv 216,324 lei/ha, aferente unei suprafeţe de teren de 5.314.700 ha. b) 48.162.000 lei desti­nate plăţii ajutoarelor acordate produ­că­torilor agricoli prin măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură conform reglementărilor UE. 7. 175.090.700 lei destinate cofinanţării proiectelor de investiţii din cadrul Programului Na­ţional de Dezvoltare Rurale (PNDR). În ceea ce privește acest din urmă pro­gram, statistica arată că numărul proiectelor conforme depuse la nivel naţional este de 59.581 cu o valoare publică de 13.029.910.535 euro. Nu­mă­rul proiectelor selectate pentru finanţare este de 31.215 în valoare publică de 4.152.555.714 euro. A fost contractat un număr de 27.916 pro­iec­te în valoare publică de 3.701.111.177 euro ceea ce reprezintă un grad de angajare de 53,2 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă măsurilor lansate care se derulează pe principiul depu­nerii de proiecte, respectiv de 36,7% din alocarea 2007-2013 aferentă în­tregului Program. Valoarea plăţilor efec­tuate către beneficiarii tuturor mă­surilor este de 1.947.984.464 euro, reprezentând un grad de absorbţie de 19,3 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă întregului Program. Măsurile pentru îmbunătăţirea implementării PNDR cuprind: pentru sesiunea din 2011, în cadrul măsurii 121 „Moder­ni­za­rea exploataţiilor agricole” va fi dis­po­nibilă o alocare distinctă în valoare de 10.000.000 euro pentru beneficiarii mă­surii 141 „Sprijinirea fermelor agri­cole de semisubzistenţă”, în vederea sprijinirii micilor fermieri care îşi pro­pun să realizeze investiţii. Se inten­ţio­nează utilizarea coeficienţilor de calcul a unităţii de dimensiune economică (UDE) aferenţi Marjei Brute Standard calculată pentru anul 2002, faţă de cei aferenţi anului 2000. Se va propune utilizarea coeficienţilor aferenţi anului 2002 pentru Măsura 141 – sesiunea din iunie 2011- şi pentru Măsura 112 – sesiunea din iulie 2011. Trebuie spus și că toți cei care doresc să acceseze Măsura 141 în anul 2011 vor putea be­ne­ficia de consultanţă gratuită pentru realizarea planului de afaceri din par­tea operatorilor economici care vor în­cheia contracte de servicii pe Măsura 143 „Furnizarea serviciilor de consi­lie­re şi consultanţă pentru agricultori”. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ru­rale a încheiat în luna martie un număr de nouă contracte de servicii ce au ca obiect instruirea tinerilor fermieri bene­fi­ciari ai Măsurii 112 şi instruirea fer­mie­rilor ce deţin ferme agricole de semi subzistenţă, beneficiari ai măsu­rii 141. Cele nouă contracte au o va­loa­re totală de 10.802.746,34 Euro şi sunt finanţate prin intermediul Măsurii 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” Prin imple­men­tarea acestor proiecte se are în vedere instruirea a 3.992 tineri fermieri şi 10.295 fermieri care deţin ferme de semisubzistenţă. Fiecare proiect de formare profesională urmează să se implementeze într-o arie geografică clar definită în aşa fel încât toți bene­ficiarii măsurilor 112 şi 141 să poată urma cursurile de formare profe­sională conform cerințelor măsurilor. Comitetul OIPA (Organizaţiile Interpro­fe­sionale pentru Produsele Agroali­men­tare) a informat MADR despre po­sibilitatea recunoaşterii unor aseme­nea organizaţii până la sfârşitul lunii aprilie a.c. În acest sens, membrii acestora care fac dovada apartenenţei pot beneficia de punctajul acordat la criteriul de selecţie „Beneficiarul este, cu minimum 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau forma aso­cia­tivă, recunoscute conform legisla­ţiei naţionale în vigoare”. Procedura de selecţie şi contestaţii a fost revi­zui­tă, în sensul în care etapa de con­tes­taţii se va desfăşura înainte de rea­lizarea selecţiei proiectelor, acestea vizând statutul proiectelor, respectiv punctajul obţinut în urma evaluării şi nu locul în listă.  MADR a transmis CE propunerea oficială de modificare a PNDR. Modificarea a vizat completa­rea Măsurii 125 cu o nouă submăsură 125 c) Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de pre­venire şi de protecţie împotriva inun­daţiilor, precum şi a Măsurii 322 cu submăsura 322 d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a in­frastructurii rutiere afectate de inun­daţii în anul 2010. În perioada 01- 29 iulie 2011 se vor desfăşura sesiunile de depunere a proiectelor pentru sub­mă­surile 125 c) şi 322 d).