Atenție! 20.000 de lei pentru instalarea de panouri solare


• statul a deschis o nouă linie de finanțare destinată energiei alternative
Proprietarii de gospodării care doresc să își instaleze panouri fotovoltaice, vor putea accesa un sprijin de la stat în valoare de maximum 20.000 de lei, bani cu care se pot acoperi toate costurile de achiziție și de montare a sistemului, se arată într-un proiect de act normativ, supus deja dezbaterii publice de Ministerul Mediului.
În cadrul acestui program, sunt considerate eligibile cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ.
Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.
Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.
Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validați care au încheiat contract de participare în vederea decontării cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
Instalatorul validat care a perfectat contractul de participare în vederea decontării cu Autoritatea, efectuează înscrierea solicitantului, cu condiția depunerii de către acesta, a tuturor documentelor prevăzute în ghid.
Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în: identificarea solicitantului și analiza conformității documentelor prezentate cu condițiile impuse prin ghid; introducerea în aplicația informatică a următoarelor date: atributele de identificare a solicitantului; adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare; suma solicitată prin cererea de finanțare, precum și valoarea contribuției proprii; puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat.
Scanarea documentelor primite și introducerea lor în aplicația informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformității acestora.
Rezervarea sumelor aferente finanțării fiecărui solicitant care întrunește condițiile referitoare la conformitatea documentelor.
Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării
Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții: are domiciliul în România; este proprietar al imobilului- construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului- teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul- construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel cum rezultă din cererea de finanțare; imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică; nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii; solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru același imobil; în cazul în care există mai mulți proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia și va fi semnată de toți coproprietarii; solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. Acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.
Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente – locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.