ASISTENȚII MEDICALI ȘI MUNCA LOR, PAS CU PAS


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea – având ca partener media ziarul Curierul de Vâlcea, și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea. Astăzi vom trece în revistă prevederile art. 40 din OG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical, această Ordonanță de Guvern putând fi numită, pe bună dreptate, «Biblia asistentului».
CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
SECŢIUNEA a 2-a Atribuţiile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
ART. 40
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are următoarele atribuţii: (continuare din ediția Curierul De Vl – 13 august 2021)…
l) înregistrează membrii în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe care îl actualizează permanent şi administrează pagina de internet pe care este publicat;
m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
n) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
p) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;
q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, desemnează reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice;
r) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia;
s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul sănătăţii;
v) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;
x) avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
x^1) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen;
z) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.
(1^1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal se elaborează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
(1^2) Certificatele de grad principal emise de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România conferă titularului aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi certificatele de grad principal emise de Ministerul Sănătăţii candidaţilor care au promovat examenul de grad principal organizat în sesiunile anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
va urma…

OAMGMAMR – Filiala Vâlcea – programul examenului de grad principal
sesiunea 2021

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – FILIALA VÂLCEA ANUNȚĂ CĂ EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2021 SE VA DESFASURA ASTFEL: 2 SEPTEMBRIE 2021, ORA 7.30 – AS. MED. GENERALISTI – IN AMFITEATRUL UNIVERSITATII CONSTANTIN BRANCOVEANU, BDUL N. BALCESCU NR 39; 3 SEPT 2021, ORA 7.30 – AS. MED. DE ALTE SPECIALITATI – LA SALA DE SEDINTE A OAMGMAMR VALCEA, DIN STR. ALEEA MUZICII NR 5-8.