APIA începe asaltul subvenţiilor


Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură (APIA) aduce la cunoştinţă că în cadrul ulti­melor sesiuni de informare la care a participat dl. Director General – Florin Marius FAUR, s-a adus în discuţie o temă denumită: „Tehnologia în folosul be­ne­ficiarilor solicitanţi de fonduri U.E. şi buget na­ţio­nal”. Pentru a avea o imagine exactă asupra te­ma­ticii respective vă informăm de următoarele as­pecte: Transmiterea de date prin mesaj telefonic scris şi/sau e-mail:  Este dedicată tuturor fermie­rilor beneficiari, care au în baza de date a A.P.I.A. un număr de telefon mobil şi/sau e-mail, datele transmise putând fi de tip financiar (momentul plăţii), notificări, solicitări de clarificare, etc. Aceste date trebuie transmise în conformitate cu legislaţia UE, respectiv legislaţia din Romania şi de regulă transmiterea se realiza prin intermediul serviciilor poştale sau chiar prin deplasarea la fermieri a unor funcţionari ai A.P.I.A. sau ai Primăriilor, implicit costuri mari. Transmiterea în format mesaj telefo­nic şi/sau e-mail va asigura o reducere de peste 90% a costurilor specifice.

Implementare – începând cu săptămâna vii­toare (24-28.10.2011) pentru anunţarea momen­tului efectuării plăţii avansului de 42 EURO/ha pentru fermierii care au depus cereri în campania SAPS 2011 (sprijin pe unitate de suprafaţă) şi care au în baza de date APIA un număr de telefon mobil şi/sau e-mail, respectiv 150.000 de fermieri din totalul de 1.08 milioane fermieri care vor beneficia de aceste plăţi.

Depunerea cererilor în format electronic folosind aplicaţia informatică IPA Online: Este o aplicaţie gratuită la dispoziţia fermierilor care depun cereri pentru accesarea plăţilor directe pe unitate de suprafaţă (SAPS) din Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA), plăţi pen­tru zone defavorizate, respectiv măsuri de agro­me­diu din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), respectiv plăţilor complementare de la bugetul naţional. Aceasta aplicaţie implica utilizarea unui computer conectat la internet, ea per­miţând fermierului să îşi vizualizeze din orice locaţie parcelele din propria exploataţie, să le mă­soa­re, să le marcheze, să introducă date cu privire la suprafeţele utilizate, blocurile fizice în care apar, precum şi culturile înfiinţate. Prin completarea elec­tronică a cererilor se asigură reducerea pro­ble­melor de supradeclarare, poziţionarea corectă a suprafeţelor în blocurile fizice, timpi foarte reduşi pentru depunerea cererii etc.

Implementare – în anul 2011, un procent de 99,7 fermieri au depus cereri în format electronic, utilizând aplicaţia IPA Online în baza unei parole şi a unui identificator, beneficiind după caz, de sprijin total din partea funcţionarilor APIA. Se doreşte ca în viitor procesul în sine să fie on-line integral, pentru ca fermierii (care bineînţeles au mijloacele necesare), să poată derula această procedură de depunere a cererii de sprijin fără a fi nevoie să se deplaseze la Centrele locale/judeţene ale APIA.

Crearea pe site-ul A.P.I.A. (www.apia.org.ro) a unei interfeţe (fereastră de dialog), asigură posibilitatea ca fermierii, în baza unei parole şi a unui identificator primite acasă, să poată afla stadiul în care regăseşte cererea de plată depusă pentru plăţi directe. Implică utilizarea unui computer conectat la internet.

Implementare – începând cu campania SAPS 2012, după preluarea cererilor de sprijin pe unitate de suprafaţă.

Utilizarea de date din Registrul agricol infor­ma­tizat A.P.I.A. împreună cu MADR a încurajat şi realizat demersuri pe tot parcursul anului 2011 şi 2012, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Inter­nelor, pentru transpunerea din format hârtie în format electronic a datelor din Registrul agricol ţinut şi actualizat la Primăria de la nivelul fiecărei Unităţi Administrativ Teritoriale. Ulterior printr-o cone­xiune internet securizată, APIA poate confru­nta informaţiile legate de exploataţiile din baza de date proprie, cu cele din acest Registru agricol în format electronic, eliminându-se în acest fel o serie de deplasări pe care fermierii le au pentru clari­ficări, implicit o serie de documente în format scris (adeverinţe, contracte) şi nu în ultimul rând o mai mare coerenţă, precizie şi trasabilitate a datelor .

„Implementare – începând cu campania SAPS 2012, la preluarea cererilor de sprijin pe unitate de suprafaţă pentru fermierii din  Unităţile Adminis­trativ Teritoriale care au demarat deja procesul de informatizare a datelor din Registrul agricol.

Menţionăm că scopul celor 4 măsuri, opţionale pentru fermieri, implementate sau în curs de implementare de către instituţia noastră, este acela de a asigura beneficiarilor un serviciu public de calitate sporită, tradus prin costuri şi elemente de birocraţie diminuate, siguranţă, transparenţă şi precizie suplimentară a datelor, şi nu în ultimul rând o mai mare viteză de transmitere a datelor spre şi dinspre beneficiari”, ne-a dezvăluit Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.