31 ianuarie – termen pentru subvenția la motorină


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură (APIA) informează potențialii be­ne­ficiari că, până la 31 ianuarie 2016, se de­pun cererile de plată privind acordarea aju­to­rului de stat pentru motorina utilizată în agri­cul­tură în trimestrul IV al anului 2015. D­i­rec­torul Adrian Pintea explică pentru cititorii noștri modalitatea prin care se face plățile:
Domnule director, care este primul lucru pe care trebuie să-l știe beneficiarii dumneavoastră?
Din punct de vedere legal, prima mențiune este că ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi OMADR nr. 2.236/2015 este de 1,7975 lei/litru.
Ce spune legea că trebuie să se întâmple de acești bani?
Beneficiarii ajutorului de stat achizi­ţio­nează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2015, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
Există ceva mențiuni speciale?
Bineînțeles! Menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restruc­turarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro­pene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare și să nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 pr­ivind măsurile financiare pentru reglemen­tarea ajutoarelor de stat acordate producă­to­rilor agricoli, începând cu anul 2010, apro­bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
Aceste cereri de plată ce cuprind, de fapt?
Cererile de plată cuprind informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul şi/sau pe lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le-a executat pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat şi se depun înso­ţite de o situaţie centralizatoare privind canti­tăţile de motorină utilizate la lucrările meca­nizate din agricultură aferente trimes­trului IV al anului 2015 şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor pentru cantităţile de motorină achiziţionate.
De câți bani este vorba pentru acest an?
Suma totală alocată schemei de ajutor de stat în anul 2016 este de 338,80 milioane lei.
Dacă se depășește cantitatea țintită?
În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.
Ce atribuții are Agenția?
APIA elaborează procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat aprobate prin OMADR nr. 83/2015.
Există și prevederi referitoare la nerespectarea termenilor legii?
Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării, determină apli­ca­rea măsurilor necesare în vederea recu­pe­rării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13 – 17 din Ordonanţa Gu­ver­nului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi com­ple­tări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare. Se consideră ajutor necuvenit su­mele încasate şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, su­mele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor legale. Sumele repre­zen­tând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit pre­ve­de­rilor art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi com­ple­tări prin Legea nr. 74/2010, cu com­ple­tările ulterioare. Pentru mai multe informaţii poate fi consultat ghidul solicitantului, postat pe site-ul instituției: www.apia.org.ro, la secțiunea „Măsuri specifice” – subsecținea „Măsuri de sprijin finanțate de la bugetul de stat” sau accesând direct link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/ajutor-de-stat-pentru-motorina-utilizata-in-agricultura.
Vă mulțumesc!