Vineri, CONSILIUL JUDEȚEAN APROBĂ înființarea Clubului Sportiv Vâlcea 1924


• Proiectul pornește la drum cu secții de volei, baschet și fotbal
Consiliul Județean Vâlcea se reunește vineri, 24 iunie 2022, pentru a dezbate și vota următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din 31 mai 2022;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2022;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției CJ Vâlcea către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2022;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Vâlcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru anul 2022;
5.Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Vâlcea 1924, instituție publică aflată în subordinea CJ Vâlcea;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv Vâlcea 1924;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Vâlcea 1924, instituție publică aflată în subordinea CJ Vâlcea;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul de promovare și dezvoltarea a turismului local, pentru anul 2022;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și entităților publice care organizează programe și proiecte în domeniul tineretului și pot beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pe anul 2022;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a bunului imobil „Centrală termică” din incinta Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, aflat în domeniul public al județului Vâlcea;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a bunului imobil „Drum județean DJ 656 Olănești-Comanca-Tisa-DN 64”, aflat în domeniul public al județului Vâlcea;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de concesiune nr. 8713/57 din 4.12.2019 referitor la concesionarea unui teren în suprafață de 1.472 mp, proprietate publică a Județului Vâlcea, în scopul construirii unui centru de radioterapie;
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 4 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 122 din 8.06.2017 cu modificările și completările ulterioare, în cadrul proiectului „Modernizare DJ 678, Limită Județ Olt-Drăgoești-Casa Veche-Drăgioiu-Galicea-Bratia-Cremenari-Bercioiu-Ruda-Bârsești-Barza-Budesti (DN7)”;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea”;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea”;
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Comuna Berislăvești și UAT Județul Vâlcea pentru realizarea lucrărilor de racordare a drumurilor locale laterale la DJ 703G pe raza comunei Berislăvești;
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Comuna Sălătrucel și UAT Județul Vâlcea pentru realizarea lucrărilor de racordare a drumurilor locale laterale la DJ 703G pe raza comunei Sălătrucel;
18.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării prin mandatar a UAT Județul Vâlcea la procedura de vânzare derulată de administratorul judiciar al S.C. CET Govora S.A, în vederea achiziționării, în condițiile legii a suprafețelor de teren și construcțiilor identificate ca fiind necesare realizării investiției „Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Râmnicu Vâlcea”;
20.Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de Director al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, de către Dima Marin-Alin, Diverse.