Vin banii pentru minimis-ul de secetă


Un comunicat oficial semnat de către conducerea Direcţiei Agricole anunţă că Guvernul a aprobat, sâm­bătă, alocarea a 42,8 milioane de euro ca ajutor pentru circa 600.000 fermieri afectaţi de seceta din ultima perioadă, sprijinul fiind de 100 de lei pe hectar, pentru suprafeţe cuprinse în­tre un hectar şi maximum 10 hec­tare.

„Beneficiarii schemei sunt fer­mieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite po­trivit OUG nr. 44/2008, persoane juri­dice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011 şi primăvara anului 2012.

Suma maximă a sprijinului finan­ciar nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare bene­fi­ciar. Cererile de sprijin trebuie depu­se începând cu 13 septembrie 2012,  până la 15 octombrie 2012,  la Direc­ţia pentru Agricultură Vâlcea, iar aju­torul va fi plătit începând cu 1 noiem­brie 2012”, sună textul documentului.

Potrivit directorului Florel Bădele, timpul de depunere a cererilor este scurt şi, în consecinţă, instituţia pe care o conduce va avea birouri de primire a cererilor în fiecare centru zonal al APIA Vâlcea: Bălceşti, Dră­gă­şani, Băbeni, Horezu, Rm. Vâlcea şi Brezoi. Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform unui model dat şi le depun la aceste  birouri. Ele vor fi însoţite de  de următoarele documente: copie a BI/CI al/a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; dovadă cont activ bancă/tre­zo­rerie; copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certifi­ca­tă prin înscrierea pe copie a sintag­mei „conform cu originalul” de cen­trele locale sau centru judeţen, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz; adeverinţa în original, care să ateste, conform îns­crisurilor din Registrul agricol, supra­faţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, pentru beneficiari, din care să reiasă că deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil.

„Documentele vor fi prezentate în original şi copie, în vederea certi­ficării de reprezentantul direcţiei pen­tru agricultură, prin înscrierea pe co­pie a sintagmei «conform cu origi­nalul».

Vor beneficia de sprijin atât pro­du­cătorii agricoli care au solicitat plăţi directe pe suprafaţa de la APIA, cât şi cei care n-au solicitat aceste plăţi, dar au cultivat suprafeţe arabile.

În situaţia în care un producător agricol deţine în exploataţie suprafeţe de teren arabil care sunt situate în uni­tăţi administrativ – teritoriale din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se află supra­feţele în cauză, cu obligaţia încadrării în plafonul ajutorului de minimis de 7 500 euro.

Direcţia pentru Agricultură Vâlcea solicită sprijinul tuturor primarilor din judeţ pentru informarea agricultorilor privind acordarea acestui sprijin finan­ciar”, explică Bădele.