Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Vin banii pentru despăgubirile din agricultură: ajutoare pentru folia și geamurile distruse de zăpad


După cum v-am informat la momentul oportun, căderile masive de zăpadă, din ianuarie și februarie, au provocat pagube importante în judeţul nostru. Producătorii de legume şi flori s-au plâns Direcției pentru Agricultură Vâlcea  că au rămas fără geamuri la sere și fără folie la solarii. Oamenii vor primi, în cele din urmă, despăgubiri de la stat. Cei 14 producători agricoli au înştiinţat Direcţia Agricolă Vâlcea  încă din iarnă despre ce pagube le-au creat în sere şi solarii, căderile masive de zăpadă din perioada ianuarie-februarie 2012. La momentul respectiv  s-au întocmit procese verbale de constatare.
În total, la nivelul judeţului Vâlcea s-au înregistrat distrugeri de 8900 mp de folie, la solarii, respectiv 9183 mp de geam la sere. Aceşti fermieri vor primi despăgubiri de la stat, termenul de depunere a cererilor fiind 29 iunie 2012, inclusiv. Acordarea ajutorului de minimis va compensa valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate (geamul şi folia). Actul normativ prevede acordarea de sume, diferenţiate pe categorii de beneficiari, avându-se în vedere calitatea acestora de persoane fizice sau persoane juridice, astfel: 18,00 lei/mp pentru geam şi/sau 2,25 lei/mp pentru folie, pentru producători agricoli persoane fizice; 24,0 lei/mp pentru geam şi/sau 3 lei/mp pentru folie, pentru celelalte categorii de beneficiari (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică, constituite conform legii).
Potrivit Direcţiei Agricole şi pentru Dezvoltare Rurală Vâlcea, suma maximă a sprijinului financiar, reprezentând ajutorul de minimis, nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. Pentru obţinerea spriji­nului financiar, solicitanţii întocmesc cereri şi le depun la Direcţia pentru Agricul­tură Vâlcea, însoţite de următoarele documente: copie BI/CI a solicitantului sau reprezentantului legal; dovada cont activ banca/trezorerie; o copie a certifi­ca­tului de înregistrare fiscală conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, după caz (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică, constituite conform legii); adeverinţă eliberată de Consiliul Local care atestă, conform înscrisurilor din Registrul Agricol, suprafaţa de teren sub sere şi/sau solarii utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; o copie a procesului-verbal de constatare.
Beneficiarii sprijinului financiar reprezentând ajutorul de minimis nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţe de teren în spaţii protejate pentru cultura de legume şi/sau flori, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat.
O comisie de constatare si evaluare a efectelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie –  februarie 2012 formată din trei specialişti ai Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea şi doi reprezentanţi ai organelor adminis­tra­ţiei locale s-au deplasat la fiecare seră sau solar afectat şi au verificat: îns­crierea solicitantului de sprijin financiar în registrul agricol; depunerea înştiinţării pe propria răspundere a solicitantului la administraţia locală; concordanţa datelor privind localizarea suprafeţelor afectate cu buletinele zonale de meteo­rologie; procesele verbale de constatare, întocmite imediat după producerea pagubelor.
Pe baza înştiinţărilor şi a proceselor – verbale de constatare, Direcţia pentru Agricultură Valcea centralizează datele la nivelul judeţului şi transmite situaţia centralizatoare privind pagubele produse spaţiilor protejate, diferenţiat pe sere şi solarii, la direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Direcţia generală buget – finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea care virează sumele cuvenite în conturile benefi­ciarilor, conform legislaţiei în vigoare.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized