Undă verde pentru contractele pe calea ferată


Potrivit unui comunicat oficial de pre­să, Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pe peri­oada 2012 – 2015.

„Prin încheierea contractelor de ser­vi­cii publice pe perioada 2012 – 2015 se re­gle­mentează obligaţiile de serviciu public so­cial în domeniul transportului feroviar de că­lători. Pe termen mediu şi lung, la nivel ma­croeconomic, adoptarea actului nor­ma­tiv are impact asupra reabilitării parcului de ma­terial rulant, dotarea operatorilor de trans­port feroviar de călători cu rame auto­motoare (a căror motoare sunt de putere mai mică şi cu performanţe net superioare) în vederea înlocuiri unor mijloace de trac­ţiune de putere mai mare, uzate şi cu per­for­manţe scăzute.

Modernizarea locomotivelor pentru trans­portul de călători au ca scop: redu­ce­rea consumului de combustibil; reducerea poluării; echipamente de comandă fiabile şi performante; generator pentru încălzirea electrică a trenului; transfer de tehnologie în România; locuri de muncă de înaltă cali­ficare condiţii de muncă optime pentru me­ca­nici.

În conformitate cu prevederile art.38 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţio­nale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ra­porturile dintre societăţile naţionale şi/sau societăţile comerciale care efectu­ează transport feroviar public de călători, având statut de operatori de transport feroviar, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin con­tracte de servicii publice, încheiate cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în numele statului.

În conformitate cu prevederile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 contractele de servicii publice se încheie pentru o durată de până la 4 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.

Având în vedere că ultimul contract încheiat a fost pentru perioada 2008 – 2011 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, iar ulti­mul Act adiţional a fost aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 746/2011 privind apro­ba­rea actelor adiţionale pe anul 2011 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, este necesară încheierea unui nou contract de servicii publice pentru o peri­oadă de până la 4 ani”, se precizează în document.

Posting....