Totul despre Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară


• acest program se derulează în perioada 2018-2020
În Monitorul Oficial cu numărul 420 din data de 29 mai 2019 s-a publicat Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, derulat pe perioada 2018-2020.
„Scopul Programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migraţiei, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către munca în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă. Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create”, se arată într-un comunicat oficial transmis de Direcția Agricolă Județeană Vâlcea purtând semnătura lui Ovidiu Barbu (foto), director executiv.

Cine se încadrează în ținta acestui program?

Se încadrează în categoria tinerilor beneficiari ai Programului persoanele cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, la unul dintre angajatorii fermieri înscrisi în program.
„Beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată, angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului: • 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară; 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare; 500 lei pentru persoanele fără studii. Angajatorii fermieri pot beneficia de prevederile prezentei legi dacă îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: sunt înregistraţi conform legislaţiei naţionale în vigoare; desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii, acvaculturii şi/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înfiinţare; nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situaţii similare reglementate de lege; nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin doi tineri beneficiari ai Programului; se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului şi numărul locurilor de muncă create prin Program. Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv prin Direcţiile Agricole Judeţene şi/sau a Municipiului Bucureşti”, se mai arată în același comunicat.