Totul despre intabularea gratuită


Prefectul Radu Renga aduce la cunoștință faptul că Guvernul a stabilit, printr-o ordonanță de urgență, o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă și gratuită în folosul cetățenilor și garantarea proprietății statului, prin înregistrarea sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Potrivit actului normativ, unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. În cazul unităților administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu menționează că pentru intabularea terenurilor agricole, unitățile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanțare anual. ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 unități adminis­trativ-teritoriale din România, plus municipiul București, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției. În acest an, bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane euro.
Prefectul Radu Renga preci­zează că decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, și la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, care se aplică în perioada 2015 – 2020, prin intabu­larea terenurilor agricole din sectoa­rele cadastrale din extravilanul localităților. Totoda­tă, actul normativ va da posibilitatea ca unitățile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii să poată primi cofinanțare din partea ANCPI, ulterior finalizării înregis­trării sistematice la nivel de sector cadastral și nu doar după finaliza­rea înregistrării la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale. Mă­sura este menită să asigure accelerarea ritmului de desfășurare a lucrărilor de întabulare.
O nouă reglementare instituită prin actul normativ creează cadrul legal pentru ca ANCPI să deschidă cărți funciare din oficiu, prin conversia în format electronic a informațiilor disponibile, acolo unde există cărți funciare vechi; noile prevederi detaliază și modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetățenilor și va conduce la creșterea numărului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.
De asemenea, pentru a asigura concordanța dintre situația din evi­dențele cadastrale și cea reală, la ni­velul oficiilor teritoriale vor fi cons­tituite comisii abilitate să procedeze la îndreptarea erorilor săvârșite cu oca­zia recepțiilor cadastrale și a îns­crierilor în cartea funciară. O altă măsură are în vedere detalierea modalității de furnizare a serviciilor on-line, pentru a permite accesul on-line instituţiilor publice, notarilor pu­blici, experţilor judiciari, persoa­ne­lor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorilor jude­că­toreşti și instanțelor judecă­torești la platforma informatică a sistemului integrat de cadastru și carte funciară al ANCPI.
Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de către ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înre­gistrării sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justiției și directorului general al Agenției, în îndeplinirea condiționalității stabilită prin Memorandumul de înțelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014. Măsurile sunt cuprinse în ordonanța de urgență aprobată pe 28 iunie 2016 de executiv prin care se care modifică Legea cadastrului și a pu­blicității imobiliare nr. 7/1996, repu­blicată, cu modificările ulterioare.