Tinerii au liber la muncă în Germania


Agenţia Municipală pentru Ocu­pa­rea Forţei de Muncă Bucureşti a anunţat prelungirea perioadei de se­lecţie pentru studenţii şi masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanţei de vară (minim 2 luni). Condiţii pe care aceştia trebuie să le îndeplinească sunt: vârsta cu­prinsă între 18 – 35 ani; să fie studenţi şi masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, la colegiu tehnic sau colegiu; să aibă cunoştinţe bune  de limbă germană (cel puţin 3 ani de studiu). Documentele necesare pentru înscriere sunt: copie după actul de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni); opţional, copie paşaport (cu o valabilitate de minim 6 luni); fişă de solicitare – Bewerbung 2013 – completată în 2 exemplare la calculator şi semnată (formularul tipizat pe site-ul ANOFM Bucureşti);  adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate); adeverinţă de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (for­mularul tipizat pe site-ul ANOFM Bucureşti); dovada acreditării, în ca­zul unei facultăţi particulare; copie de pe foaia matricolă (cu excepţia stu­den­ţilor din anul I de studiu); reco­man­dare de la unul din profesorii de la facultate; 3 poze tip paşaport; copie carnet de conducere (daca este cazul). Informaţii suplimentare în ceea ce priveşte documentaţia şi condiţiile de participare pot fi găsite pe siteul: AMOFM BUCUREŞTI – http://www.bucuresti.anofm.ro/, ru­bri­ca Actualizări în site.

Depunerea dosarelor şi susţi­ne­rea testului de limba germană va avea loc în perioada 25.01.2013 – 15.02.2013, în intervalul luni – joi, orele 0900 – 1500, şi vineri orele 0900 – 1230 la sediul Agenţiei Municipale pen­tru Ocuparea Forţei de Muncă Bu­cureşti, strada Spătaru Preda, nr. 12, corp clădire A, parter, sector 5.

De asemenea, detalii suplimen­tare se pot găsi la sediul Agenţiei Ju­deţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea: etaj III, camera 1, te­le­fon 0350.419.715, consilier Eures Liviu Cochîrlea.