Statistica APIA: 273.950 lei pentru motorina trimestrului II agricol


• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea a plătit acești bani care 71 de fermieri care deţin un acord prealabil de finanţare de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2016, conform HG nr.1174/2014, OMADR 1727/2015 şi HG 727/2016.
După cum vă informam și în edițiile anterioare, ajutorul de stat se acordă sub formă de ram­bursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efec­tuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare uni­tară, determinată potrivit preve­derilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi com­pletările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 727/10.10.2016 banii cuveniţi be­neficiarilor ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură urmează a se de­con­ta din bugetul centrelor judeţene. Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile nece­sare de motorină şi solicită docu­mentele fiscale de vânzare emi­se de furnizori pe numele aces­tora, în vederea efectuării lucră­rilor mecanizate în sectoarele ve­getal, zootehnic şi îmbunătă­ţiri funciare.
Din punct de vedere statis­tic, trimestrul II a adus 71 de ce­reri pentru o sumă de 273.950 lei.