Soluţii pentru „resuscitarea” bugetelor locale


• la Consiliul Naţional al PSD, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a propus măsuri concrete pentru sprijinirea administraţiilor

După cum anunţase Adrian Năsta­se pe blogul personal, la finele săp­tămânii trecute, cu ocazia Consi­liului Naţional al PSD, au fost orga­nizate şi ateliere de lucru pe diverse domenii (educaţie, sănătate, agri­cul­tură, cultură, justiţie sau adminis­tra­ţie). În cadrul dezbaterilor, s-au abor­dat teme ideologice şi politice. Depu­tatul Aurel Vlădoiu a luat cuvântul în cadrul atelierului de administraţie publică, moderat de secretarul gene­ral al PSD, Liviu Dragnea. Social-de­mo­cratul le-a făcut cunoscute prima­rilor din întreaga ţară câteva dintre proiectele de legi ce vor fi susţinute de USL în perioada următoare şi care vor „afecta” în mod pozitiv buge­tele comunităţilor lor. Primul dintre pro­iectele iniţiate şi susţinute de par­la­mentarul vâlcean se referă la modi­fi­carea legislaţiei în aşa fel încât, pe viitor, CNADNR să participe alături de primării la acoperirea cheltuielilor cu iluminatul public, atât pe drumurile naţionale, cât şi pe cele judeţene. A doua iniţiativă legislativă adusă în dez­batere de către social-democrat a fost cea legată de modificarea legii energiei electrice. Deputatul Vlădoiu le-a explicat colegilor săi că „după pri­vatizarea distribuţiei de energie elec­trică, nu s-au privatizat şi stâlpii sau terenurile pe care sunt amplasaţi aceştia”. În aceste condiţii, a apreciat reprezentantul PSD, normal este ca primăriile să primească o cotă parte din sumele încasate de CEZ. „Logic ar fi fost ca primăriile, comunităţile locale să concesioneze serviciul de iluminat la CEZ, după ce acest grup a cumpărat distribuţia de la statul ro­mân. Evident că toţi primarii au fost de acord cu această idee. E o mă­su­ră corectă, cumva şi reparatorie. Dacă proiectul va trece, şi nu văd de ce n-ar trece, vor primi bani nu numai primăriile, ci şi firmele sau persoa­ne­le fizice care au terenuri ce sunt afec­tate de stâlpii folosiţi de CEZ. Legea ar trebui să devină aplicabilă în cel mult 3 luni”, a precizat deputatul Vlădoiu.

Al treilea proiect de lege pre­zen­tat de prim-vicepreşedintele PSD Vâlcea vizează direcţionarea către bugetele consiliilor locale a unei părţi din redevenţa încasată de stat pentru exploatarea resurselor minerale. „Aceas­tă problemă a fost abordată în cel mai serios mod şi de primari. Ilie Amuzan, de la Călimăneşti, a ridicat problema apelor minerale. Pe ace­eaşi temă a intervenit şi Horia Ho­răs­cu, de la Prundeni, care are pe raza co­munei sale o mulţime de balas­tie­re. Am prevăzut în lege ca o parte din re­devenţa încasată de stat pentru exploatarea resurselor minerale, ape mi­nerale, geotermale, cărbune, mi­ne­­reuri, piatră de râu etc., să ajungă în bugetele localităţilor afectate de ast­fel de exploataţii. Noi am propus o cotă de 10 la sută. Nu este mult, mai ales că, în multe cazuri, în procesul de exploatare se folosesc utilaje de tonaj greu, camioane care, vrând, nevrând, afectează drumurile, in­frastruc­tura locală. Drumurile se re­pară tot cu bani. Dacă nu se acceptă ideea ca o parte din redevenţă să fie direcţionată către bugetele locali­tă­ţilor afectate, atunci se vor impune restricţii legate de tonaj. Să vedem pe urmă cum se mai exploatează dacă o maşină va trebui să cân­tă­rească cel mult 7 tone. În situaţia în care se depăşesc cele 7 tone, pri­măriile vor percepe un tarif cores­punzător pentru fiecare tonă în plus”, a concis Aurel Vlădoiu.