Senzațional: 6.000 DE LEI – subvenție lunară pentru fermieri!


Recent, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că fermierii vor beneficia de o nouă schemă de ajutor în valoare maximă de 6.000 de lei lunar, proiectul de Ordonanță de Urgență fiind deja în consultare publică pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene.
„Este vorba de o măsură pentru a stimula angajarea tinerilor în agricultură, finanțată din Fondul Social European, aproximativ 200 de milioane de euro, unde se vor plăti 75% din salariu angajaților din agricultură în așa fel încât să se ofere posibilitatea fermierilor și angajatorilor de a avea salarii atractive tinerilor care doresc să lucreze în agricultură, fie absolvenți de învățământ superior de specialitate, fie absolvenți de învățământ tehnic sau pur și simplu tineri care doresc să lucreze în agricultură”, a explicat Ovidiu Barbu (foto), directorul executiv al DAJ Vâlcea.
Potrivit acestuia, proiectul are următoarea structură:
„Art.1 (1) Angajatorii care activează în sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene, respectiv a municipiului București beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.250 lei.
(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt angajate pe posturi ale căror cerințe presupun studii medii, angajatorii beneficiază lunar, pe o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 3.500 lei.
(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt angajate pe posturi ale căror cerințe presupun studii superioare indiferent de specialitatea acestor studii, angajatorii beneficiază lunar, pe o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 6.000 lei.
(4) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) – (3) au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum de 6 luni de la data încetării acordării sprijinului financiar.
(5) Sumele prevăzute la alin. (1) – (3) se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții, potrivit prevederilor art. 80, 85 și art. 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 (1) Angajatorii care încetează din inițiativa lor contractele individuale de muncă ale salariaților, anterior expirării termenului prevăzut la art. 1 alin. (4) sunt obligați să restituie, integral, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă.
(2) La sumele prevăzute la alin. (1) se aplică dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea a intervenit în temeiul prevederilor art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Nu beneficiază de sumele prevăzute la art.1 alin. (1) – (3) următoarele categorii de angajatori:
a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt acestea definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricționate din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Art.4 (1) Sumele prevăzute la art.1 alin. (1) – (3) se acordă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturi și Dezvoltării Rurale, la solicitarea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
(2) Activitatea de monitorizare a respectării de către angajatori a prevederilor art.1 alin (4) și (5), se realizează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
(3) Procedura de acordare a sumelor prevăzute la art.1 alin. (1) – (3) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.5 (1) Cheltuielile efectuate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit art. 4 alin. (1) se suportă din fonduri europene externe nerambursabile, prin Programul Operațional Capital Uman, în limita sumelor alocate cu această destinație și în conformitate cu prevederile și regulile de acordare a finanțării.
(2) Aplicarea prevederilor art.1 alin. (1) – (3), precum și verificarea respectării de către angajatori a prevederilor art.1 alin. (4) și (5) se realizează în baza unui protocol de colaborare încheiat între Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă”.