Se extinde şcoala de la Stoeneşti


La începutul lunii viitoare, mai precis în data de 7 septembrie 2020, este programată licitaţia privind execuţia proiectului „Lucrări de intervenţie privind modernizare şi extindere a Şcolii gimnaziale Stoeneşti”. Codul CPV principal este 45210000-2 «Lucrări de construcţii de clădiri», iar valoarea totală estimată este de 1.996.390 lei. Proiectul contribuie în mod direct la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibilă şi de calitate pentru copii şi tineri din Stoeneşti, respectiv la atingerea obiectivului specific 10.1 al axei prioritare „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu.
Cu privire la această investiție, primarul Gheorghe Dumbravă (foto) spune că ofertanţii, terţii susținători şi subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
„Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți şi subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritarii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire”, a declarat primarul Gheorghe Dumbravă pe marginea acestui subiect.

 

Alte informații

 

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.