Reglementări privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73/30.01.2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice ale cărui prevederi le prezentăm în sinteză în documentarul fiscal de mai jos.

Elemente care atestă rezidenţa fiscală în România

Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România sunt:

– domiciliul în România;

– locuinţa permanentă din Româ­nia a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acesteia şi a familiei sale;

– centrul intereselor vitale ampla­sat în România;

– persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui inter­val de 12 luni consecutiv, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Stabilirea rezidenţei fiscale

Persoana fizică nerezidentă tre­buie să înregistreze la autoritatea fis­cală competentă formularul „Chestio­nar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în Ro­mânia”, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România.

La formularul menţionat mai sus, persoana fizică nerezidentă va anexa:

– copia paşaportului, valabil, iar cetăţenii Uniunii Europene vor anexa copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil;

– certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are în­cheiată convenţie de evitare a dublei im­puneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în ori­ginal sau în copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în limba ro­mân, certificat/document care este va­la­bil pentru anul/anii pentru care este emis;

– documente care atestă existenţa unei locuinţe în România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprie­tate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa.

Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condiţiilor de rezi­denţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată şi va stabili dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidenţa fiscală a celuilalt stat potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România.

În termen de 30 de zile de la depu­nerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoana fizică dacă aceas­ta are obligaţie fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obţinute din România. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara ei.

În situaţia în care, pe baza docu­men­taţiei prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenţei fis­cale în România, intervin modificări faţă de datele înscrise în notificarea emisă de autoritate, aceasta va efectua o nouă notificare şi o va anula pe cea precedentă, pentru corectarea obligaţiei fiscale ce îi revine în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informaţii.

Stabilirea rezidenţei fiscale la momentul plecării persoanelor fizice din România

În vederea scoaterii/menţinerii din/în evidenţă de către autoritatea fiscală, persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezi­dentă, au obligaţia să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din Româ­nia formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoa­nei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinţei permanente.

Autoritatea fiscală analizează înde­plinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoa­nei fizice, luând în considerare preve­de­rile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, după caz, precum şi documen­taţia prezentată, orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezi­denţei persoanei fizice, precum şi certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării reziden­ţei fiscale şi stabileşte dacă persoana fizică rezidentă fiscal în România păs­trează rezidenţa în ţara noastră potrivit convenţiei de evitare a dublei impu­neri, respectiv Codului Fiscal, sau este persoană fizică nerezidentă în Ro­mânia.

În termen de 15 zile de la depu­nerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoanei fizice dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale inte­grale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara ei.

Dacă ulterior înregistrării formu­la­rului persoana fizică rezidentă româ­nă, cu domiciliul în România, dove­deşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menţionat certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fis­cală, ce are atribuţii în domeniul cer­ti­ficării rezidenţei fiscale, în vederea aplicării prevederilor convenţiei. Per­soa­na fizică rezidentă română, cu domi­ciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la sfârşitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenţei fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, completează formularul „Chestionar pentru stabilirea reziden­ţei fiscale a persoanei fizice la ple­ca­rea din România” şi este obligată în con­tinuare la plata impozitului pe veni­turile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care per­soana fizică părăseşte ţara noastră, precum şi în următorii 3 ani calen­da­ristici.

Persoana fizică nerezidentă care a avut obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea reziden­ţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” şi a obţinut pe perioada şederii în România rezidenţa fiscală în România va completa la părăsirea teritoriului României numai formularul „Chestionar pentru stabilirea rezi­den­ţei fiscale a persoanei fizice la ple­ca­rea din România” şi nu va mai face dovada schimbării rezidenţei fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi consi­de­rată rezidentă fiscal în România până la sfârşitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma căreia persoana fizică părăseşte România având şi pentru acest an obligaţie fiscală integrală în România.

Persoana fizică nerezidentă care pe perioada şederii în România şi-a dovedit rezidenţa într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evi­tare a dublei impuneri şi care a avut obligaţia completării formularului „Ches­tionar pentru stabilirea rezi­den­ţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” va completa la părăsirea teritoriului României „Chestionar pen­tru stabilirea rezidenţei fiscale a per­soanei fizice la plecarea din România”.

Formularistică

În cele ce urmează prezentăm în sinteză formularele utilizate pentru stabilirea rezidenţei fiscale.

1. „Chestionar pentru stabilirea rezi­denţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”. Se completează de persoanele fizice care sosesc în Ro­mânia şi au o şedere în statul ro­mân o perioadă sau mai multe peri­oade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Nu au obligaţia com­pletării formularului cetăţenii stră­ini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui or­ga­nism internaţional şi interguver­na­men­tal înregistrat în România, cetăţenii stră­­i­ni care sunt funcţionari sau anga­jaţi ai unui stat străin în România, mem­­brii familiilor acestora, cu respec­tarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acor­du­rilor speciale la care România este parte.

2. „Chestionar pentru stabilirea rezi­denţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. Se comple­tea­ză de persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente care au avut obligaţia completării formularului prevăzut mai sus, care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. Nu au obligaţia com­ple­tării acestui formular cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca func­ţionari sau angajaţi ai României într-un stat străin.

3. „Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ul­terioare, sau ale Convenţiei de evi­tare a dublei impuneri, încheiată între România şi…, de către persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile”.

4. „Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulte­rioare, sau ale Convenţiei de evi­tare a dublei impuneri, încheiată între România şi…, de către persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile”.

Formularele se vor procura gratuit, direct de la unităţile fiscale teritoriale sau se vor descărca de pe web-siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Depunerea formularelor

Formularele se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scri­soa­re recomandată, cu confirmare de primire.

De reţinut!

Pe parcursul anului 2012, au obli­gaţia completării formularului „Chestio­nar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” şi persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012.

Persoanele fizice nerezidente, sosite în ţara noastră înainte de 1 ianuarie 2009 şi care solicită elibe­rarea „Certificatului de rezidenţă fis­cală privind aplicarea Conven­ţiei/Acor­dului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoa­ne fizice rezidente în România”, au obli­gaţia completării formularului „Chestio­nar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în Ro­mânia” şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veni­turile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara ei, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.

Posting....