Raportările contabile la 30 iunie 2011


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întoc­mească şi să depună raportările contabile la 30 iunie 2011 la unită­ţile fiscale teritoriale ale Minis­te­rului Finanţelor Publice (MFP), în raza cărora sunt înregistraţi ca plă­titori de impozite şi taxe.

Obligaţia depunerii raportărilor contabile

Au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2011:

– operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte com­po­nentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, apro­­bate prin Ordinul ministrului Finan­­ţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exer­ciţiul financiar precedent au înre­gistrat o cifră de afaceri peste echi­va­lentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Important! Echivalentul în lei al sumei se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent;

– subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

– instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, res­pectiv emitere de monedă electro­nică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigu­ră­rilor, entităţile autorizate, regle­men­tate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi entităţile autori­zate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2011 în formatul şi în termenele pre­văzute de reglementările emise de Ban­ca Naţională a României, Comi­sia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Siste­mului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabili­tăţii nr. 82/1991, republicată, cu modi­ficările şi completările ulterioare, veri­fică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor deter­mi­naţi conform ultimelor situaţii finan­ciare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.

Nu au obligaţia depunerii ra­por­tărilor operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011. De asemenea, nu întoc­mesc raportări contabile nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.

Important! Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011 nu mai au obligaţia depunerii decla­ra­ţiei de inactivitate pe propria răspun­dere la unităţile teritoriale ale MFP.

Completare şi depunere

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerci­ţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Agenţii economici vor depune la registratura unităţilor teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoa­re pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2011, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă ela­borat de Ministerul Finanţelor Pu­blice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Raportările contabile se compun din trei formulare:

– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;

– Contul de profit şi pierdere, cod 20;

– Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situaţii financiare.

Termen de depunere

Raportările contabile la 30 iunie 2011 se vor depune până cel mai târziu marţi, 16 august 2011, inclusiv.

*

Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483/07.07.2011.