Profil: Gheorghe Pantelimon – 70 slujitor al învăţământului şi culturii


În Cremenari  – vechi sat moşnenesc cu aură de legendă, făcut cunoscut ca atare de Iorga cu opt decenii în urmă – se năş­tea, cu şapte decenii în urmă, Profesorul pe care îl aniversăm în aceste zile. Mai târziu, în prima tinereţe, Gheorghe Pantelimon („Nea Gigi” – cum e alintat printre prieteni) a dobândit o „mo­şie imensă”, cât tot Pămân­tul la un loc: Domnia Sa a devenit, prin învă­ţătură şi studiu, geograf, ajungând astfel să cunoască în amănunţime tainele solului şi subsolului Pla­netei Albastre, cu toate râurile şi ramurile ei. Întrucât cunoaşterea, se ştie, ce înseamnă frecvent iubire, el s-a îndrăgostit de timpuriu de „obiectul muncii” sale şi a făcut, decenii de-a rândul, tot ce i-a stat în putinţă, pentru a proteja, cu mijloace şi metode specifice, „cea mai frumoasă dintre lumi, posibilă”. A făcut acest lucru, în primul rând, învăţându-i, la rândul lui, pe oameni, să cunoască bine „globul de lut, ce-n învârtirea lui ne poartă”: între 1978-2007, cu pasiune şi consecvenţă, legând permanent teoria de practică, a iniţiat zeci de generaţii de elevi (la  Şcoala Gimna­zială „Anton Pann” şi apoi la Şcoala Gimna­zială nr. 10, ambele – din Râmnicu-Vâlcea), în tainele studierii şi ale cunoaşterii Pământului, dovedindu-se unul dintre cei mai buni profesori de geografie din judeţ şi din ţară.

Indiferent de funcţiile de conducere pe care le-a îndeplinit (director de şcoală, inspec­tor metodist de specialitate, conducător al unor structuri orgnizatorice profilate pe edu­caţia copiilor), munca susţinută la catedră a reprezentat o constantă a activităţii ale, de­terminată fiind de cele două mari iubiri ale das­călului cu vocaţie: pentru profesia aleasă şi – în egală măsură – pentru copii şi tineret, pen­tru oameni în general. În paralel, în cadrul unităţilor şcolare şi al Centrului Judeţean de Excelenţă, a pregătit mai multe loturi de elevi, care, ulterior, s-au afirmat la olimpiadele de geo­grafie – judeţene şi naţionale. Pasiunea sa pentru geografie s-a manifestat, de ase­me­nea, în activitatea depusă în cadrul Con­siliului Consultativ al Profesorilor de Geografie de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi ca membru al Filialei Vâlcea a Societăţii Ro­mâne de Geografie – toate aceste activităţi fiind răsplătite cu numeroase premii şi dis­tinc­ţii primite, unele dintre acestea fiind de nivel şi importanţă naţionale. A adus, în anul 2003, pentru prima dată în Vâlcea, fapt memorabil, STEAGUL VERDE, din partea Centrului Carpato-Danubian de Geologie, ca recu­noaş­tere a succeselor sale incontestabile  în cadrul Programului Eco-Şcoala, simbolul internaţio­nal al educaţiei ecologice  şi statutul de ECO-ŞCOALĂ. De altfel,  în perioada 2001-2007, în cadrul Şcolii nr. 10 din Râmnicu-Vâlcea, pro­fesorul Gh. Pantelimon a îndeplinit şi func­ţia de coordonator al Programului Inter­na­ţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător, având şi rolul de operator zonal Eco-Şcoală pentru unităţile de învăţământ din Oltenia.

Pasiunea profesorului Gheorghe Pante­li­mon pentru studierea planetei Pământ, s-a reflectat şi în activitatea sa publicistică (este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România): de-a lungul anilor, zeci de articole semnate de el,  pe teme de geografie, ecolo­gie, învăţământ şi educaţie, au apărut în publi­caţii locale şi central, precum Orizont (Râm­nicu-Vâlcea), Curierul de Vâlcea, Curierul lite­rar şi artistic, Viaţa Vâlcii, Tribuna învăţământului, Terra Magazin  ş.a. Activitatea sa ştiinţifică s-a reflectat şi în participarea, în calitate de coautor, la elaborarea unor lucrări de referinţă, precum Enciclopedia geografică pentru gimnazii (Bucureşti, 2005) şi Enciclo­pedia judeţului Vâlcea, vol. II – Localităţile ur­bane (Râmnicu-Vâlcea, 2012). Firea sa isco­ditoare şi interesul pentru cele mai diverse pro­bleme din sfera cunoaşterii l-au făcut să abor­deze şi alte subiecte de larg interes socio-cultural, care şi-au găsit reflectarea în texte găzduite de revistele: Studii vâlcene, Forum-V (la care este secretar general de re­dacţie), Seniorii (idem), Cultura vâlceană, Des­tine literare (Canada) etc., în strânsă legă­tură cu munca sa de promotor al culturii vâlcene şi de animator cultural. În acest sens, trebuie subliniată activitatea sa din deceniul recent, în cadrul  Forumului Cultural al Râm­ni­cului (secretar, din 2003) şi Asociaţia Senio­rilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (vicepre­şedinte, din 2007), unde a iniţiat şi organizat mai multe manifestări de succes, unele dintre acestea devenite deja tradiţionale, precum „Ziua Mondială a Mediului” şi „Arta de a trăi sănătos”.

La mulţi ani, acestui minunat slujitor al Învăţământului și Culturii!