Procedura acordării înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată – documentar fiscal


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii, persoane fizice şi juridice că, urmare intrării în vigoare începând cu 22 martie 2011 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, a fost aprobată procedura de aplicare a dispoziţiilor privind acordarea eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) neachitate la termenele legale de plată.

Obiectul eşalonării la plată

Eşalonarea la plată se acordă de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru toate obligaţiile fiscale adminis­tra­te de ANAF restante, înscrise în certifi­catul de atestare fiscală.

Prin obligaţii fiscale administrate de ANAF se înţelege:

– obligaţii fiscale principale reprezen­tând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat stabilite prin declaraţii fiscale şi/sau decizii emise de organele fiscale competente datorate şi neachitate;

– obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale competente prin decizii comu­nicate contribuabililor, datorate şi neachitate.

Condiţii de acordare a eşalonării la plată

Pentru acordarea unei eşalonări la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ urmă­toa­rele condiţii:

– să aibă depuse toate declaraţiile, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe pe­rioada de eşalonare;

– să aibă constituită garanţia potrivit dis­po­­ziţiilor legale;

– să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind proce­dura insolvenţei;

– să nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale;

– să nu se fi stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală.

Nu se acordă eşalonări la plată pentru:

– obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;

– obligaţiile fiscale care au făcut obiec­tul unei eşalonări care şi-a pierdut valabili­tatea;

– obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, fac obiectul compensării, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;

– obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;

– creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare la ANAF;

– amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

Cererea de acordare a eşalonării la plată

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura orga­nului fiscal sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.

Cererea de acordare a eşalonării la plată trebuie să cuprindă urmă­toarele elemente:

– datele de identificare a contribua­bi­lu­lui: denumirea/numele şi prenu­mele aces­tu­ia, a/ale reprezentantului legal/reprezen­tan­tului fiscal/împuternicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii;

– perioada pentru care se solicită eşalo­narea la plată, exprimată în luni, şi moti­va­rea acesteia;

– suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume dato­rate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii;

– justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de dispo­nibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;

– menţiuni referitoare la eşalonările la plată acordate în temeiul OUG nr. 29/2011;

– data şi semnătura contribua­bi­lu­lui/reprezentantului legal/reprezen­tan­tului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila.

Documente anexate la cerere

La cererea de acordare a eşalonării la plată persoanele juridice anexează următoarele documente:

– declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea potrivit prevede­rilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală;

– copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/orga­nul fiscal competent;

– situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată;

– copia ultimei balanţe de verificare;

– programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezen­tan­tul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;

– situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii;

– documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.

Persoanele fizice care solicită eşalona­re la plată anexează la cererea de acordare a eşalonării la plată următoarele docu­mente:

– declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea potrivit preve­derilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală;

– registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acrodare a eşalonării la plată;

– programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezen­tantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;

– documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal competent, din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.

Important! Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalo­nă­rii la plată nu este supusă taxei extraju­di­ciare de timbru.

Certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia şi are valabilitate de 90 de zile de la data eliberării.

Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a a căror executare este suspendată potrivit prevederilor Legii contenciosului administra­tiv nr. 554/2004.

Garanţii

Garanţiile se constituie de contribua­bilul care solicită eşalonări la plată în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, şi pot consta în:

– mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organu­lui fiscal, la o unitate a Trezorerie Statului;

– scrisoare de garanţie bancară;

– instituirea sechestrului asigurătoriu asu­pra bunurilor proprietate a contribua­bilu­lui;

– încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.

Atenţie! Pot forma obiect al garanţiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată.

Bunurile ce constituie obiect al garan­ţiei prin încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal compe­tent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil nu pot să mai constituie obiect al unei garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor unui alt contribuabil.

În cazul în care contribuabilul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie ban­cară, aceasta trebuie să cuprindă urmă­toarele elemente:

– denumirea băncii emitente;

– data emiterii scrisorii de garanţie şi perioada de valabilitate a acesteia;

– valoarea scrisorii de garanţie bancară;

– obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanţie bancară;

– semnăturile autorizate conform competenţelor stabilite;

– angajamentul ferm al băncii emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondi­ţionat şi irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

În cazul în care contribuabilul oferă ga­ran­ţie bunuri proprietate ori încheie un con­tract de ipotecă sau gaj în favoarea orga­nu­lui fiscal competent având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, oferta acestuia trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

– actul de proprietate asupra bunului;

– raportul de evaluare a bunului;

– extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;

– fişa mijloacelor fixe.

Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobân­zile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel:

– pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10%;

– pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20%;

– pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30%;

– pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40%.

Garanţiile constituite sub forma mijloacelor băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului şi a scri­so­rii de garanţie bancară trebuie să acopere su­mele eşalonate la plată, precum şi dobân­zile datorate pe perioada eşalonării la plată.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată.

În situaţia în care bunurile sunt ipote­ca­te/gajate în favoarea altor creditori, garan­ţiile constituite sub forma sechestrului asigu­rătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.

Important! Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii.

Valabilitatea eşalonării la plată

Condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată sunt:

– să se declare şi să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;

– să achite orice alte obligaţii fiscale sta­bilite de organul fiscal competent prin deci­zie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată pre­vă­zut de lege sau până la finalizarea eşalo­nă­rii la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;

– să se respecte cuantumul şi terme­ne­le de plată din graficul de eşalonare. Eşalo­na­rea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare;

– să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării acestei decizii;

– să se achite, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării deciziei de eşa­lonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii;

– să se achite obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 30 de zile de la comu­nica­rea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;

– să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor, în cel mult 30 de zile de data comunicării înştiinţării de plată;

– să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii;

– să nu se afle în una dintre următoarele situaţii: în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau în dizolvare, potrivit legii;

– să se reîntregească garanţia în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori.

Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie în­trea­ga garanţie sub forma scrisorii de garan­ţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.

Pentru ratele din eşalonarea la plată achi­­tate cu întârziere până la următorul ter­men de plată din graficul de eşalonare se per­cepe o penalitate în cuantum de 10% din:

– rata de eşalonare, reprezentând obli­ga­ţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale ac­cesorii eşalonate la plată, inclusiv dobân­zile datorate pe perioada eşalonării la plată;

– diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.

Nu se datorează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată al căror termen de 90 de zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare la plată.

Atenţie! Neîndeplinirea la termenul legal a obligaţiilor de declarare a impozite­lor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilităţii eşalonării la plată.

Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atra­ge începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

Alte precizări

În cazul divizării sau fuziunii persoanei juridice care beneficiază de eşalonare la plată, aceasta este obligată să prezinte organului fiscal competent proietul de divizare sau fuziune şi, dacă este cazul, actele constitutive ale societăţilor rezultate din divizare sau fuziune.

Organele fiscale competente pentru administrarea creanţelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune emit noi decizii de eşalonare la plată pentru sumele rămase în sold la data divizării sau fuziunii, astfel:

– în cazul fuziunii, prin însumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzionează;

– în cazul divizării, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate în funcţie de modul de repartizare a pasivelor în cadrul proiectului de divizare.

*

Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglemen­ta­rea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/22.03.2011; Ordinul ministrului Finanţe­lor Publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordo­nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicat în Monitorul Oficial al Româ­niei, Partea I, nr. 249/08.04.2011.