Pentru ce a tăbărât DNA, din nou, la Vâlcea?


• incoruptibilii ieșeni au ajuns la Râmnic cu o misiune clară: documentele de cesiune a unor creanţe de către S.C. Transtech Global Engineers S.R.L., prestatorul serviciilor de „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor pentru implementarea proiectului la sursa CET Govora”, încheiate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”

Furtuna politico-administrativo-penală iscată chiar din startul săptămânii și-ar avea miezul într-un mega-proiect din timpul răposatului Ion Cîlea. Este vorba de „Reabilitarea sistemului de ter­mo­ficare urbană la nivelul munici­piului Râmnicu Vâlcea pentru peri­oada 2009-2028 în scopul confor­mării la legislaţia de mediu şi creş­te­rii eficienţei energetice”. Fostul președinte pesedist a semnat personal contractul de lucrări pen­tru instalaţia de desulfurare a gaze­lor de ardere de la cazanul nr. 7 din CET Govora – CL 4, investiţie pre­vă­zută în proiectul “Reabilitarea sis­temului de termoficare urbană la nive­lul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, realizat prin POS Mediu 2007-2013 – Axa prioritară 3. În cadrul unei conferinţe de pre­să la care au participat preşe­din­tele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea, directorul economic CET GOVORA, Constantin Lăpădat, direc­tor executiv termoficare urba­nă SC CET GOVORA SA Vâlcea, Ion Cocleţ, director tehnic, Ludovic Zelici, precum şi reprezentanţii Asocierii Babcok Noell GmbH – Energomontaj, câştigătoarea licita­ţiei. Proiectul are perioada de imple­mentare de 53 de luni, iar valoarea acestuia se ridică la peste 73 milioane euro, din care 29 mili­oane euro reprezintă finanţarea neram­bursabilă din Fondul de Coeziune al UE, 26 milioane euro provin de la bugetul de stat, aproa­pe trei milioane euro contribuţia din bugetul local, la aceste sume adăugându-se peste 14 milioane euro TVA. În cadrul proiectului, tre­buia să se încheie șase contracte, din care trei de prestări servicii şi trei contracte de lucrări (proiectare şi execuţie). Obiectivul general al proiectului din care face parte acest contract îl reprezintă îmbună­tăţirea calităţii vieţii în municipiul Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiei în infra­struc­tură, impuse de politica de coezi­u­ne economico-socială a Uniunii Europene. Proiectul are o impor­tanţă deosebită pentru locuitorii Râmnicului, iar cel de-al doilea contract de lucrări semnat ieri va asigura reducerea emisiilor de oxizi de sulf. După finalizarea lucrărilor, investiţia realizată la CET Govora va contribui la îmbună­tăţirea efici­en­ţei energetice datorită utilizării aceleiaşi resurse (căr­bu­nele inferi­or), ceea ce va conduce la obţi­ne­rea unuia dintre cele mai mici pre­ţuri din ţară la energia termică. Contractul de lucrări a fost atribuit, în urma unei licitaţii des­chi­se, Asocierii Babcok Noell GmbH şi SC Energomontaj SA, ai căror reprezentanţi au fost prezenţi la semnarea contractului. Contractul are o valoare de aproape 149 mili­oa­ne lei şi se va derula pe o perioa­dă de 222 luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 12 luni. Scopul contractului constă în realizarea instalaţiei de desulfurare gaze de ardere la cazanul 7 din CET Govora, în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi de consumatori, la un preţ cât mai scăzut şi cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantităţii de poluanţi.