Pe ultima sută de metri înainte de privatizare, Oltchim confirmă trendul ascendent


Bucureşti, 10 mai 2011 – Rezul­tatele pozitive înregistrate în primul trimestru din 2011 de Oltchim SA deschid perspectiva unei privatizări de succes a societăţii. Aceste rezultate au fost posibile chiar şi în condiţiile în care societatea a continuat să funcţio­neze la capacitate redusă, din cauza lipsei principalelor materii prime (eti­lenă şi propilenă). Managementul societăţii a reuşit să găsească surse alternative de aprovizionare, ceea ce a făcut ca societatea să funcţioneze în primul trimestru din 2011 la 57% din capacitatea de producţie, în creştere faţă de anii 2009 şi 2010, când combi­natul a funcţionat la doar 35% din capacitate. Funcţionarea combina­tului la întreaga capacitate, integrat cu fabrica de la Arpechim, ar permite reve­nirea pe profit chiar în anul acesta, în vederea privatizării.

Astfel, în primul trimestru din acest an, SC Oltchim SA a înregistrat o cifră de afaceri de 464,691 milioane lei, în creştere cu 224,761 milioane lei, res­pec­tiv cu 94%, faţă de nivelul înregis­trat în aceeaşi perioadă a anului tre­cut, de 239,930 milioane lei. De ase­me­nea, com­pa­rativ cu primul trimestru din 2010, vânzările la export au cres­cut cu 42,193 milioane euro, respectiv cu 96%, de la 44,062 mil. euro la 86,255 milioane euro. Creşterea semnificativă a cifrei de afaceri a făcut ca pierderile înregis­tra­te de combina­tul chimic să se dimi­nue­ze cu 50,143 milioane lei, de la 52,791 mil. lei în primul trimestru din 2010 la 2,648 milioane lei în acelaşi trimestru din 2011, ceea ce echivalează cu o reducere a pierderilor de la 22% la 0,57% din cifra de afaceri.

„Salutăm decizia Guvernului de a menţine Oltchim pe lista de privatizare şi sperăm ca acest proces să aibă un câştigător puternic care să ţină cont de importanţa strategică a Oltchim pe piaţa produselor petrochimice şi, de asemenea, care să acţioneze în inte­resul angajaţilor companiei. În acest sens, am întreprins deja primii paşi de sustinere a demersului Guvernului, fiind conştienţi că întreg procesul trebuie să se bazeze pe experienţa acumulată de-a lungul timpului”, declară Constantin Roibu, director general al Oltchim SA.

Rezultatele pozitive înregistrate de Oltchim, lider de piaţă în zonă la o serie de produse precum plastifianţii sau poliolii, au fost obţinute în ciuda eforturilor susţinute ale PCC SE, acţio­nar minoritar ostil în cadrul Oltchim SA, de paralizare a activităţii societăţii prin atacarea în instanţă a oricărei mă­suri vizând creşterea renta­bilităţii com­bi­natului şi prin tergiver­sarea procedu­rală a proceselor astfel intentate. „Aceste eforturi se înscriu în strategia generală a PCC SE de a încerca prin orice mijloace scăderea valorii de piaţă a Oltchim SA în vederea unei pre­­luări facile şi ieftine a combinatului în momentul privatizării, inclusiv prin cam­panii publicitare agresive şi minci­noase, susţinute de bugete impo­zan­te”, completează Cons­tan­tin Roibu.

Din fericire, în ultima perioadă, ins­tan­ţele din România au respins ca nefondate, în repetate rânduri, atât cererile cât şi recursurile formulate de PCC SE. Astfel, în data de 13 oc­tombrie 2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus respingerea recursu­lui formulat de PCC SE împo­triva hotărârii judecătoreşti a Curţii de Apel Bucureşti, din data de 10 noiem­brie 2009, prin care care se respingea cererea formulată de PCC SE de suspendare a aprobării emiterii unei garanţii în numele şi în contul statului, în valoare de 49,6 milioane euro, garanţie care ar urma să fie emisă de Eximbank SA în favoarea Oltchim SA în vederea achiziţiei şi repornirii petro­chi­miei Arpechim – Piteşti. De aseme­nea, în data de 4 mai 2011, Curtea de Apel Piteşti a respins definitiv şi irevocabil recursul formulat de acelaşi acţionar minoritar împotriva hotărârii judecătoreşti a Tribunalului Vâlcea prin care se respingea cererea formu­lată de PCC SE de constatatre a nuli­tăţii Hotărârii AGEA din 27 septembrie 2010 în ceea ce priveşte contractarea de către Oltchim SA a unei finanţări în valoare de 100 milioane euro.

Oltchim SA salută deciziile justiţiei şi îşi reafirmă disponibilitatea de a face toate eforturile necesare pentru a creşte activitatea şi rentabilitatea combinatului chimic.