Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 august 2020

Noutăţi aduse Programului Naţional de Dezvoltare Rurală


Adrian_Pintea1badele_florel1Ministerul Agriculturii a demarat, în aceste zile, o nouă modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) prin care finanţarea proiectelor să poată fi realizată în proporţie de 90% din bani europeni, informează Direcţia Agricolă Vâlcea.

„Zilele acestea, s-a trecut la o nouă modificare a PNDR prin care se va încerca aplicarea a două principii folosite şi de alte ţări, respectiv „top-up” şi „overbooking”. Primul principiu se referă la faptul că va putea merge din bani europeni până la 90% în fi­nan­ţarea proiectelor, iar alocarea na­ţio­nală va fi mai mică. În cazul în care Comisia Europeană aprobă, estimările ne arată că se va face o economie de 160 de milioane de euro la bugetul na­ţional. Aplicarea celui de-al doilea prin­ci­piu vizează o contractare mai mare de fonduri decât anvelopa financiară de la Comisia Europeană. În condiţiile financiare actuale, deşi azi rata de selecţie este de 73% pe proiectele europene, există şi proiecte care au fost selectate, contractate şi apoi re­zi­liate pentru că nu au resursa finan­ciară şi implicarea băncilor în susţi­nerea proiectului. De aceea, Ministerul a şi cerut CE să acorde o contractare peste plafonul european, astfel încât, dacă se va reuşi contractarea a mai mult sau cheltuirea tuturor banilor, să se suporte această contractare din bani naţionali”, ne-a dezvăluit Florel Bădele (foto stânga), directorul Direcţiei Agricole Vâlcea.

Potrivit statisticilor oficiale, nivelul de absorbţie a fondurilor este de doar 43% din total alocare 2007-2013. Po­trivit datelor MADR, plăţile efec­tuate până la data de 3 mai au depăşit suma de 3,75 miliarde de euro din fondurile alocate pe PNDR, la această valoare adăugându-se suma de 571 milioane de euro acordată deja României de că­tre Comisia Europeană ca prefi­nan­ţare.

Ultima săptămână pentru subvenţia la oi şi capre

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Ju­de­ţean Vâlcea informează că, doar până la data de 18 mai 2012, cres­cătorii de ovine / caprine pot solicita Plata Naţională Directă Comple­men­tară pentru sectorul zootehnie. Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, solicitantul tre­buie să se prezinte la sediul centrului judeţean APIA Vâlcea, din municipiul Rm. Vâlcea, strada Oituz, nr.7, cu ur­mă­toarele documente: copie de pe buletinul de identitate / carte de iden­titate / codul unic de înregistrare / cer­ti­fi­catul de înregistrare; dovada îns­crie­rii în evidenţa APIA cu cod unic de iden­tificare (atribuit de către APIA în Re­gistrul Unic de Identificare), dacă este cazul; dovada contului bancar (extras de cont).

Potrivit directorului Adrian Pintea (foto dreapta), pot depune cerere de plată crescătorii care îndeplinesc cu­mu­lativ următoarele condiţii: sunt îns­crişi în Registrul Naţional al Exploa­taţiilor al ANSVSA; sunt înscriși în evi­denţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de iden­tificare (Registrul Unic de Identificare); solicită cererea pretipărită la centrul judeţean Vâlcea al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile cres­cătorilor de ovine/caprine legal cons­ti­tuite, viză care atestă efectivele de ovi­ne/caprine pentru care se poate so­licita primă; efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de ca­pri­ne, care au împlinit vârsta de mini­mum un an până la 31.03.2012; efec­tivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012; animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate în RNE şi iden­tificate după cum urmează: iden­ti­fi­cate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, am­bele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul ani­ma­lelor născute începând cu data de 01.01.2010; identificate cu două cro­talii auriculare simple, ambele conţi­nând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor năs­cute înainte de 01.01.2010.

Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asociațiilor cres­că­torilor de ovine/caprine legal cons­ti­tuite, conform art. 2, alin. (21) şi alin. (22), din Ordinul nr. 67/2012, cu acordul scris al solicitantului.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la Centrul Județean Vâlcea al APIA .

Criteriile pentru rentă

Directorul executiv al Centrului Ju­de­ţean al Agenţiei de Plăţi şi Inter­ven­ţie pentru Agricultură (APIA), face cunoscut că, pentru vizarea carnetului, rentierii vâlceni trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice, la se­diul instituţiei din municipiul reşedinţă. La nivel judeţean, sunt circa 150 de fer­mieri cu un astfel de carnet. Renta via­geră agricolă se acordă per­soa­nelor care au dobândit calitatea de ren­tier agricol până la data de 31 de­cembrie 2009. Plata rentei se va face după 31 august 2012, prin mandat poştal sau prin virarea sumei, de către APIA Bucureşti, în contul bancar al fiecărui beneficiar. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echiva­len­tul în lei a 100 euro pe an, pentru fie­care hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro pe an, pentru fiecare hectar arendat. Bene­fi­ciarii sunt persoanele care au vândut terenul sau l-au dat în folosinţă, au avut la data respectivă cel puţin 62 de ani şi au deţinut în proprietate până la 10 hectare de teren. Rentierii viageri se vor prezenta la Centrul Judeţean al APIA cu carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; docu­mentul privind coordonatele bancare şi, de asemenea, cu contractele de arendare. În cazul în care vizarea car­netului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta din urmă va veni cu actul de identitate în original şi în copie, precum şi cu procura autentificată, în original şi în copie.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized