Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 septembrie 2021

Noi condiții impuse agricultorilor


Având în vedere că ,în data de 16 mai 2011, a apărut Ordinul Mi­ni­s­terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.108 pentru modificarea şi comple­tarea anexei „Modul de implemen­tare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea sche­me­lor de plăţi naţionale directe com­ple­mentare în sectorul zootehnic la spe­ciile ovine/caprine, în acord cu regle­mentările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea scheme­lor de plăţi naţionale directe comple­men­tare în sectorul zootehnic la spe­ciile ovine/caprine, în acord cu regle­men­tările comunitare în domeniu, APIA Vâlcea aduce la cunoştinţă că, pentru a beneficia de subvenţia la spe­ciile ovine/caprine, solicitanţii tre­bu­ie să depună cererea vizată de aso­ciaţiile crescătorilor de ovine/ca­pri­ne legal constituite la Centrul Ju­de­ţean Vâlcea al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 16 mai – 15 iunie 2011. „Pri­ma pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau fe­me­le caprine care îndeplinesc cu­mu­lativ următoarele condiţii: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de ca­pete de femele caprine, care au îm­pli­nit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; efectivul de femele ovine/femele caprine pen­tru care se solicită prima să fie îns­cris în Registrul naţional al exploa­ta­ţiilor la data solicitării primei; efectivul de femele ovine/femele caprine pen­tru care se solicită prima să fie men­ţinut în exploataţie la adresa men­ţio­nată în cerere, în perioada 16 iunie – 31 august 2011. Pentru a beneficia de subvenţie, solicitanţii trebuie să depună cererea de sprijin însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de iden­titate/codul unic de înregis­tra­re/cer­tificatul de înregistrare; de­claraţie pe pro­pria răspundere că nu au datorii res­tante la bugetul de stat şi la bu­getul local, la data solicitării primei; Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant le­gal. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen­tru Agricultură verifică în baza naţională de date a Autorităţii Na­ţio­nale Sanitare Veterinare şi pentru Si­gu­ranţa Alimentelor: existenţa înre­gis­trării exploataţiilor de ovine feme­le/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de mini­mum un an la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea pri­mei; existenţa înregistrării animalelor pentru care se solicită prima; cores­pon­denţa următoarelor date din ce­rere: denumirea exploataţiei; C.U.I./C.N.P.; codul exploataţiei; nu­mărul de identificare al ovinei/ca­pri­nei; sexul şi vârsta. După finalizarea verificării în baza de date a ani­ma­lelor pentru care se solicită primă în anul 2011, conform procedurii ela­bo­rate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul ad­ministrativ, care va fi ataşat la dosar. În cadrul controlului la faţa lo­cului, în perioada 16 iunie – 31 august 2011, pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se ve­rifică următoarele aspecte: exis­ten­ţa reală a efectivului pentru care se solicită prima; corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la data con­trolului. Cuantumul şi perioada de de­contare către fermieri a sumelor afe­rente subvenţiilor la speciile ovi­ne/caprine pentru anul 2011 urmea­ză a fi stabilite prin hotărâre a gu­ver­nului României în cursul aces­tui an calendaristic”, ne-a explicat Adri­an Pintea, directorul APIA Vâlcea.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized