Model nou pentru contractele de vânzare a cerealelor!


• vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane juridice/fizice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al căror model se aprobă prin ordin al Ministerului Agriculturii, se arată într-un proiect de lege publicat pe site-ul MADR

„În vederea asigurării armonizării politicilor de piață ale României cu principiile și mecanismele politicii agricole comune, ținând cont de începerea campaniei de recoltarea a cerealelor, având în vedere necesitatea adoptării de măsuri urgente de reglementare care privesc sfera de producere, depozitare și comerțul cu cereale se impune întărirea disciplinei și coresponsabilității partenerilor pe filiera de comercializare prin instituționalizarea utilizării unor contracte de vânzare – cumpărare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activității de valorificare a cerealelor.
Având în vedere că modificările propuse vizează o mai bună valorificare a producției de cereale, prin instrumentarea acestor contracte care să permită siguranța valorificării cerealelor de la fermier la procesator/comerciant cât și conferirea unor prețuri echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu producția, cu atât mai mult cu cât preluarea la intervenție a cerealelor în situații de supraproducție nu este funcțională datorită prețului stabilit la 101euro/to, conform Regulamentului (CE) Nr. 670/2009 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică prin intermediul licitațiilor pentru achiziționarea grâului dur sau a orezului nedecorticat și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 si (CE) nr. 687/2008.
De asemenea, având în vedere caracterul dinamic al sectorului și calitatea renumită a cerealelor a căror comercializare se află într-un cert progres, se impune un sistem de asigurare a trasabilității producției cu respectarea unor obiective de calitate, precum și un minim de elemente potrivit Regulamentului (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.
Întrucât timpul rămas până la recoltarea cerealelor nu permite promovarea și adoptarea prezentelor măsuri sub formă de lege, este necesară adoptarea acestora în regim de urgență. Măsurile propuse reprezintă o situație excepțională a cărei reglementare nu suportă amânare, neadoptarea imediată a reglementărilor legislative cuprinse în acest proiect are drept consecință afectarea în continuare a funcționării normale a pieței dar și nerespectarea legislației fiscale întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile majore ale Guvernului.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr.225/2006, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.184 din 27 februarie 2006, se modifică și se completează după cum urmează: La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: „b) Organizația Interprofesională «Cereale și Produse Derivate din România» – O.I.C.P.D.R.”
La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane juridice/fizice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea OIPA și a facturilor/documentelor de valorificare reglementate de Legea nr.145/2014 cu modificările și completările ulterioare.
La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21)Modelul contractului de vânzare-cumpărare se întocmește în baza și cu respectarea prevederilor art.168 din Regulamentului (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.