MAPN schimbă normele de stabilire a cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie


• Legeastart.ro scrie că două noi acte normative, Legea nr. 288/2018 şi Legea nr. 101/2019, care privesc modificările privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale impun adaptarea normelor incidente de aplicare, în sensul acordării în continuare aceloraşi beneficiari a compensației pentru chirie, cu specificaţia că aceştia pot opta pentru plata ratelor aferente unui credit ipotecar/imobiliar în vederea achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe în locul plăţii unei chirii aferente unei locuinţe închiriate.

La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. – (1) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, aflate în situaţiile prevăzute la art. 201 alin. 1, 2 şi (21) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie, calculată în raport cu solda de funcţie aflată în plată corespunzătoare lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de: 50% din solda de funcţie aflată în plată, dacă locuinţa închiriată / achiziţionată se află în municipii, staţiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după caz; 40% din solda de funcţie aflată în plată, dacă locuinţa închiriată/achiziţionată se află în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după caz.”
La articolul 2, partea introductivă şi literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 2. – Cadrul militar în activitate numit în prima funcţie, mutat în interesul serviciului, detaşat şi/sau împuternicit într-o altă garnizoană/localitate decât cea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: cadrul militar în activitate ori soţia/soţul acestuia nu deţine o locuinţă proprietate personală în garnizoana / localitatea în care a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit; nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenţionată a chiriei, nici el şi nici soţul/soţia, o locuinţă din fondul locativ de stat în garnizoana/localitatea unde a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit.
La articolul 3, partea introductivă, alineatul (2) litera a) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 3. – (1) Cadrul militar în activitate numit în prima funcţie, mutat în interesul serviciului, detaşat şi/sau împuternicit în garnizoana / localitatea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: cadrul militar în activitate nu deţine un spaţiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului, detaşării şi/sau împuternicirii sau la adresa la care deţine o cotă parte ori proprietate în devălmăşie din locuinţa situată în garnizoana/localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului, detaşării şi/sau împuternicirii;
(4) Cadrele militare în activitate, numite în prima funcţie, mutate în interesul serviciului, detaşate şi/sau împuternicite într-o altă garnizoană/localitate decât cea în care îşi au domiciliul, care ulterior îşi stabilesc domiciliul în noua garnizoană/localitate, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) – (3).”
După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: (2) Cadrul militar aflat în situaţia prevăzută la art. 201 alin. (21) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele condiţii: nu deţine locuinţă proprietate personală nici el şi nici soţia/soţul în garnizoana/localitatea în care a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit, alta decât cea achiziţionată prin creditul ipotecar/imobiliar sau prin contractul de vânzare- cumpărare cu plata în rate pentru care se solicită acordarea compensaţiei lunare pentru chirie; prezintă, în copie, un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, încheiat în nume propriu sau împreună cu spţia/şoţul. Contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe va fi însoţit de un contract de vânzare-cumpărare a locuinţei respective. Nu se acordă compensaţia lunară pentru siuaţia în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare- cumpărare cu plata în rate este încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia / acestuia; locuinţa achiziţionată prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate să fie astfel situată încât să îi permită cadrului militar îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aprecierea îndeplinirii acestei condiţii se face de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de către comisia stabilită la eşalonul imediat superior.”
La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins: (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. f), în cazul mutării într-o altă garnizoană / localitate. în situaţia în care îndeplinesc în continuare condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, cadrele militare în activitate care beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie în scopul achitării ratei sau unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pot opta pentru plata în continuare a compensaţiei lunare pentru chirie în aceleaşi condiţii sau pentru plata compensaţiei lunare pentru chirie pentru o locuinţă închiriată în noua garnizoană/localitate. Unitatea militară din care se mută militarul plăteşte compensaţia lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcţiei. înscris în ordinul de zi pe unitate.