Întâlnire pe mediu, la Voineasa


Agenția pentru Protecția Mediu­lui Vâlcea desfășoară, lunar, în cola­borare cu primăriile din județ, ac­țiuni de informare a cetățenilor pe pro­ble­me de mediu, gen audiențe, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pen­tru a soluționa cu operati­vi­ta­te po­ten­țialele probleme de pro­tec­ție a mediului sesizate de local­nici. As­tăzi, 20 septembrie, de la ora 10.00, are loc o întâlnire la se­diul Primăriei Voineasa, specialiștii APM Vâlcea oferind consiliere pen­tru rezolvarea problemelor de me­diu cetățenilor din zonă. Temele puse-n dezbatere vor viza: gestio­na­rea deșeurilor, co­lec­tarea selec­tivă a aces­tora, cali­tatea aerului și preve­de­rile legis­la­ției de mediu în vigoare.