În prezența oficialităților județului, Curierul de Vâlcea a marcat 26 de ani de viață


Vinerea trecută, Sala de con­fe­rințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnic a găzduit un eve­niment deosebit din viața „Cu­rie­rul de Vâlcea”. În prezența nu­me­roșilor invitați, primul cotidian parti­cular al României post-decembriste a sărbătorit 26 de ani de existență. Pe lângă numeroși oameni de cultură și de presă, oficialitățile județului au răspuns în număr mare invitației gazdelor, diverse instituții importante din Vâlcea având reprezentanți la această întâlnire.
Cele două gazde ale evenimen­tului, Ioan Barbu – președintele onorific al „Curierului” și Remus Gri­go­rescu – directorul Bibliotecii Ju­dețene, au deschis întâlnirea și au lansat seria discuțiilor. Eu fost evo­cate repere importante petrecute de-a lungul celor 26 de ani de exis­tență ai cotidianului, nefiind uitate momentele mai dificile de la înce­put, din ianuarie 1990, atunci când zo­rii democrației abia se iveau peste țara noastră. După rugăciu­nea și binecuvântarea părintelui State Burluși, Ioan Barbu (primul redactor șef al cotidianului) și Lilian Zamfiroiu (primul secretar general de redacție, actualmente ministru plenipotențiar în Ministerul Afaceri­lor Externe) au relatat celor prezenți în Sala de conferințe secvențe ine­dite din primii ani de viață ai ziarului. Au fost trecute în revistă realizările, printre care tirajul ziarului, unul ce astăzi ar face invidioase chiar și publicațiile naționale, dar și momen­tele dificile, dintre care amintim cele două-trei săptămâni în care apariția ziarului a fost interzisă fiindcă su­pă­rase, prin publicarea unei caricaturi, o importantă oficialitate locală.

Cuvinte de laudă din partea oficialităților

După aceste momente în care au fost depănate nenumărate amin­tiri, unele dintre ele putând fi consi­de­rate adevărate lecții de viață, a venit rândul discursurilor oficialită­ților prezente în sală. În rândurile următoare, redăm cuvintele adre­sate de către distinșii invitați:
Dumitru Nicu Cornoiu – prefect: „Curierul de Vâlcea este un ziar care și-a făcut dintotdeauna meni­rea pentru care a fost creat. Aceea de a relata fidel și obiectiv adevărul. Această publicație a de­mons­trat, în decursul timpului, că are şi rezistenţă, dar şi abilitatea să se dezvolte şi să se schimbe, adap­tându-se necesităţilor vremii. În nu­mele instituției pe care o conduc, vă felicit pentru activitatea depusă în aceşti ani şi vă urez viaţă lungă, acum când societatea românească are nevoie de încredere în forţele proprii, o încredere construită însă pe corectitudine, responsabilitate şi onestitate. Vă doresc sănătate şi putere de muncă în activitatea fru­moasă şi plină de responsabilitate pe care o desfăşuraţi şi adresez în­tre­gului colectiv redacţional urările noas­tre de succes şi împliniri pe dru­mul pe care l-aţi ales! La Mulți Ani Curierului!”. După acest discurs, reprezentantul Guvernului în terito­riu a acordat o diplomă de merit președintelui onorific Ioan Barbu.
Aurora Gherghina – subpre­fect: „Acest cotidian a fost și ră­mâ­ne unul de înaltă ținută, care nu s-a abătut de la linia sa. Mereu echi­dis­tant, Curierul a lăudat atunci când a fost cazul și a criticat, de ase­menea, când a fost cazul. Iar dacă acum ne-am întâlnit la numă­rul șapte mii și ceva, pot să vă spun că abia aștept momentul în care să ne întâlnim pentru a marca apariția cu numărul zece mii a cotidianului. În calitate de cititoare a acestui ziar, dar și de subiect de presă să spun așa, doresc viață lungă Curierului, alături de multă sănătate și putere de muncă celor care trudesc zilnic pentru aparițiile sale”.
Dumitru Persu – vicepreșe­din­te al Consiliului Județean: „Când am venit spre Bibliotecă pen­tru a fi prezent la această frumoasă întâlnire, nu am avut cum să nu îmi amintesc despre începutul anilor 90 și despre primele numere ale aces­tui ziar. Încă de atunci, ziarul a re­flec­tat obiectiv realitatea și a ajutat oa­menii din județul nostru, adu­cându-le informații corecte din di­verse domenii de interes. Atunci, oa­menii nu aveau un acces atât de ușor la informații precum se întâm­plă astăzi, iar un ziar precum Curierul îi ajuta foarte mult. Vreau să îi mulțumesc domnului Ioan Barbu pentru tot ceea ce a făcut pentru acest județ și să îi transmit multă sănătate și toate gândurile mele bune. La Mulți Ani Curierului!”.
Eduard Vârlan – viceprimarul Râmnicului: „Mă simt onorat fiind­că am posibilitatea de a participa la un eveniment atât de important, pre­cum marcarea a 26 de ani din viața primului cotidian particular al Ro­mâniei post-decembriste. În opi­nia mea, prin ceea ce a făcut în mai bine de un sfert de secol, Curierul de Vâlcea a devenit un simbol, atât pentru județul nostru, cât și pentru întreaga țară. De aceea, pot să spun că mi-aș dori să citesc o carte a domnului Barbu din care să aflu întreaga istorie a acestui ziar. Per­sonal, dacă voi rămâne la Primărie, voi sprijini apariția unei astfel de cărți, una care sunt convins că și-ar găsi un loc binemeritat în biblio­te­cile și colecțiile de carte ale vâlcenilor. Vă urez un călduros La Mulți Ani și vă asigur de tot sprijinul și întreaga mea considerație!”
Nicolae Dinescu – președin­te­le Academiei Olimpice Române: „La Curierul de Vâlcea s-a scris o adevărata pagină din istoria presei românești. Acest ziar a fost și con­ti­nuă să fie o școală de presă, care a dat județului, dar și țării, numeroși ga­zetari de excepție. Îl felicit pe Ne­nea (n.red. Ioan Barbu) fiindcă a știut să dea șanse de afirmare tinerilor, având grijă de aceștia și crescându-i sub aripa sa. Din partea Academiei Olimpice Româ­ne și a Senatului Universității Spiru Haret, acord Curierului de Vâlcea și președintelui onorific al cotidianului o diplomă aniversară. La Mulți Ani!”.
Ion Horăscu, primarul comu­nei Prundeni: „În calitate de om care a citit multă presă la viața sa și care a și activat în presă și la radio, pot să spun că îmi dau seama foarte ușor de calitatea unui ziar. Iar Curierul de Vâlcea este ziarul ală­turi de care îmi încep diminețile. De­sigur, acum ziarele se citesc mai mult pe internet, nu mai e ca de­mult. Dar eu asta fac în fiecare di­mi­neață, citesc Curierul de Vâlcea. Zia­rul este unul de informație, în care sunt tratate subiecte diverse, de maxim interes. Nu este unul de bârfe și scandaluri. Recunosc, după ce am citit Curierul, mă mai uit și peste alte ziare, tot pe internet. Dar pe acelea le citesc pe diagonală, cum se spune. Îi doresc viață lungă fondatorului acestui ziar, Nenea Barbu, cât și întregului colectiv re­dac­țional. Sper să ne vedem și peste mulți ani, tot așa sănătoși și voioși, când Curierul va marca ani­ver­sarea a 40 sau chiar 50 de ani de existență!”.
Mai amintim faptul că, printre invitații prezenți la momentul ani­ver­sar s-au numărat: Laurențiu Coca – senator, Iulian Comănescu – fost pre­fect, Eugen Petrescu – preșe­dinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Gheorghe Dican – directorul Muzeului de Artă, Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu – coordonatoare Centrul „Europe Direct” Vâlcea, reprezen­tanți ai Arhiepiscopiei Râmnicului, precum și scriitori și oameni din presa locală.

Lansare de carte și cocktail pentru invitați

Întâlnirea de vineri a continuat prin lansarea cărții „Răpirea sân­ge­rândă”, semnată de președintele onorific al „Curierului”, Ioan Barbu. La finalul întâlnirii, ca de altfel și la începutul ei, autorul a oferit o dublă sesiune de autografe pentru iubitorii de lectură. Volumul la care facem referire a apărut la editura „Inspi­rescu” din Satu Mare, chiar în primele zile ale acestui an.
Momentul festiv s-a încheiat prin rugăciunea săvârșită de către preotul State Burluși, aceasta fiind urmată de un cocktail oferit distinșilor invitați.