În atenția râmnicenilor cu venituri mici: Primăria a anunțat procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea fac cunoscute care sunt criteriile pe baza cărora persoanele cu venituri mici din municipiu sau cele care se încadrează în alte categorii sociale pot beneficia de subvenții. Ajutoarele se acordă pentru încălzirea locuinței în sezonul rece care urmează, adică în intervalul noiembrie 2016 – martie 2017. Cererile pentru acordarea subvențiilor la încălzirea locuinței se depun la sediul Primăriei Râmnicului.
Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG nr. 70/2011 şi HG nr. 920/2011), în sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:
• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;
• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri

Cum puteți beneficia de aceste ajutoare?

În rândurile următoare, redăm criteriile pe baza cărora reprezentanții Primăriei Râmnicului vor stabili dacă o persoană se încadrează sau nu pentru a primi ajutoare pentru încălzirea locuinței.

ENERGIE TERMICĂ LEMNE GAZE ENERGIE ELECTRICĂ:
*) Pentru persoanele singure compensarea la energie termică se majorează cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. În plus, persoanele singure cu un venit situat între 786 şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%
**) Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr. 416/2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

A. CONDIŢII DE ACORDARE

Au dreptul de a solicita ajutorul numai persoanele singure sau familiile care:
• locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• realizează venituri până la 615 lei/membru de familie (pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri) şi de 786 lei/membru de familie (sau 1.082 lei în cazul persoanei singure) pentru ajutorul cu energie termică;
• la stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:
a) ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
b) alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993
c) alocaţiei pentru susţinerea familiei conf. Legii 277/2010
d) bugetului personal complementar primit de persoanele cu handicap (106 lei – handicap grav, 79 lei – handicap accentuat, 39 lei – handicap mediu);
e) ajutoarelor de stat pentru terenuri şi animale (APIA – cf.OG nr. 14/2010)
f) burselor sociale sau de studiu;
g) sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”;
h) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile <LLNK 12011 52 11 201 0 17>Legii nr. 52/2011

• în sensul actelor normative care reglementează ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
• persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă;
• familie = soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri, alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.)
• au calitatea de titulari de ajutor; au această calitate persoanele care se află în următoarele situaţii:
– proprietar al locuinţei
– succesorul de drept al proprietarului locuinţei
– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune (obligatoriu încheiat prin fisc, agenţii imobiliare, instituţii, etc.)
– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
– reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie etc).

B. ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE

Lista se găsește și pe site-ul Primăriei municipiului la secțiunea „Cereri si formulare”:
• copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
• copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală, etc.);
• copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
• acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj, cupoane alocaţii stat, etc.); pentru cei care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens;
• adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea direct la furnizor);
• copie după ultima factură la gaze naturale/energie electrică (pentru ajutoarele cu gaze naturale şi energie electrică).

C. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR CU ENERGIE TERMICĂ,
GAZE NATURALE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ

a) AJUTORUL CU ENERGIE TERMICĂ
• până pe data de 20 noiembrie 2016 (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016 – martie 2017), asociaţiile de proprietari vor colecta cererile de la titulari (însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, locuinţă şi bunuri deţinute) şi le vor depune la Direcţia de Protecţie Socială;
• până la 5 decembrie 2016 (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada ianuarie 2017 – martie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (prin intermediul furnizorului şi asociatiilor);
• şi în acest an, municipalitatea va sprijini populaţia vulnerabilă care utilizează energie termică, cu măsuri de protecţie specială, prin subvenţionarea lunară a diferenţei dintre preţul de producere, distribuţie, şi preţul local facturat populaţiei (44,93 lei/Gcal);
b) AJUTORUL CU GAZE NATURALE, LEMNE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ
• până pe data de 20 noiembrie 2016 (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016 – martie 2017), cererile completate de potenţialii beneficiari se vor depune, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, precum şi de ultima factură emisă de furnizor (în fotocopie), la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială;
• până la 5 decembrie 2016 (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada ianuarie 2017 – martie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (care se vor comunica titularilor prin posta sau direct de la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială).

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire

1. Bunuri imobile
• Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri:
• intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*)
1.Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
• Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
• Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
• Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
• Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
• Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
• Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul (acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
• Depozite bancare
• Depozite bancare cu valoarea de peste 3.000 lei
• Terenuri/animale şi/sau păsări
• Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.