În atenția fermierilor: Cum poți scoate un „produs montan”?


MADR a publicat, recent, un proiect de Ordin privind aprobarea procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan” și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni. Conform specialiștilor Direcției Agricole Vâlcea, pentru a beneficia de dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”, produsul agroalimentar trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cele prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 și cele prevăzute în prezenta procedură.

Care sunt condițiile specifice?

În vederea dobândirii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”, solicitantul depune o cerere, completată în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1, la Direcția pentru Agricultură Județeana, situată pe raza județului în care își desfășoară activitatea, însoțită de caietul de sarcini completat conform modelului din Anexa nr. 2 și deschide Registrul Special de Autocontrol. Direcția pentru agricultură județeană, înregistrează cererile în Registrul de Control al Produselor Montane și verifică atât caietul de sarcini ca și documentele anexate. Reprezentanții din cadrul Direcției pentru Agricultură, special desemnați cu atribuții în domeniul reglementat, verifică dacă unitatea de producție/locul de producție se află în zona montană, conform prevederilor art. 1 lit. a):
• în cazul în care unitatea de producție/locul de producție nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentanții Direcției pentru Agricultură resping cererea și caietul de sarcini, consemnând acest lucru în Registrul de Control al Produselor Montane. În cazul în care unitatea de producție/locul de producție se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentanții Direcției verifică automat caietul de sarcini;
• în situația în care în urma verificării caietului de sarcini se identifică, neconformități referitoare la respectarea prevederilor prezentei proceduri și/sau ale Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 și/sau ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea aces­tuia, adresează o cerere solicitantului în vederea exprimării unor clarificări cu privire la neconformitățile constatate;
• în cazul în care solicitantul nu depune completările cerute în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, Direcția pentru Agricultură Județeană respinge caietul de sarcini ca fiind neconform, și comunică în scris solicitantului decizia de respingere a cererii, în termen de trei zile lucrătoare;
• în situația în care se constată că documentația depusă corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 și Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentanții Direcției pentru Agricultură verifică la fața locului informațiile prevăzute în caietul de sarcini și din registrul special de autocontrol, ținut de către solicitant conform modelului din Anexa nr. 3.

Cum decurge avizarea?

Registrul special de autocontrol se actualizează de către solicitant, ori de câte ori este necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislației europene referitoare la utilizarea mențiunii de calitate facultativă „produs montan”. Acesta conține înregistrări și anexe cu documente care să ateste proveniența hranei animalelor, originea animalelor sau plantelor în cazul produselor neprocesate/procesate, documente care să ateste proveniența materiilor prime pentru obținerea produselor procesate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 și a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014. Rezultatul verificărilor se înscrie în Nota de Constatare conform Anexei nr. 5, redactată în trei exemplare originale, verificându-se dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile menționate în prezenta procedură și/sau în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și/sau în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, stabilindu-se motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”. Nota de Constatare se semnează de către reprezentantul Direcției pentru Agricultură și de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completată se înmânează solicitantului, unul rămâne la Direcția pentru Agricultură Județeana și unul la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Rezultatul verificării se înscrie și în Registrul de Control al Produselor Montane. Solicitantul poate face contestație împotriva aspectelor constatate în Nota de constatare prevăzută la alin. (4), în termen de 30 zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care, în urma verificărilor la fața locului se constată că documentația corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamen­tului (UE) nr. 1151/2012 și Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, Direcția pentru Agricultură Județeană, transmite direcției de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de cinci zile lucrătoare de la data menționată în Anexa nr. 5, un exemplar al Notei de constatare, însoțit de o copie a caietului de sarcini. Personalul cu atribuții din cadrul direcției de specialitate a Ministerului emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea documentației menționată la art. 6, conform Anexei nr. 6 și înregistrează produsul/produsele în Registrul Național al Produselor Montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al MADR. Decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan” este transmisă în original de Minister către solicitant și o copie a acesteia către Direcția pentru Agricultură Județeană.

Informații privind etichetarea

Produsul agroalimentar se etichetează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 1169/2011 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul Național al Produselor Montane se inscripționează central, sub denumirea produsului, mențiunea de calitate facultativă „produs montan” și poziția în registru.

Important: sunt posibile controale

Direcția pentru Agricultură Județeană, prin personalul de specialitate, în conformitate cu competențele atribuite prin legislația naționala în vigoare, desfășoară controale, conform tematicilor de control, aprobate de conducere sau la primirea unei reclamații, în vederea verificării conformității respectării prevederilor prezentei proceduri, ale art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”.
Apoi, DA efectuează cel puțin un control anual pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”. Verificarea anuală de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene a beneficiarului care a obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan” se realizează numai după notificarea prealabilă a beneficiarului.

Avantaje importante pentru produsele etichetate

Notificarea beneficiarului se face cu minim zece zile lucrătoare înainte de data vizitei în teren, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 7, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfășurată în perioada verificată. Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a șaptea zi.
Beneficiarii care au obținut, pentru produsele etichetate, dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”, sunt obligați să permită personalului de specialitate de inspecție și control ale Direcției accesul în unitate și în sec­ția de producție și să pună la dispoziția acestora infor­ma­țiile și documentele solicitate, conform competențelor legale.
Ca urmare a procesului verbal de constatare, conform Anexei nr. 8, transmis de către personalul cu atribuții de inspecție din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene cu privire la nerespectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii facultativă de „produs montan”, structura de specialitate cu atribuții în domeniul reglementat în art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”, conform Anexei nr. 9 și radierea produsului din Registrul Național al Produselor Montane.

Ce puteți face dacă v-a fost retrasă decizia de utilizare a mențiunii „produs montan”?

Solicitanții cărora le-a fost emisă decizia de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan” au dreptul să redepună o nouă documentație pentru produsul pentru care a fost retrasă decizia, după cel puțin 24 de luni de la data retragerii acesteia. În ceea ce privește produsele prelucrate pe teritoriul național, derogarea prevăzută de art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, nu se aplică.