Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 aprilie 2021

În 2015, APIA Vâlcea a controlat peste 10.000 de parcele și 839 de fermieri


• Controlul pe teren a vizat 105 fermieri și 3.600 parcele, iar prin teledetecție au fost vizate 8.200 parcele a 734 fermieri

Constantin Turcescu (foto), directorul adjunct al APIA Vâlcea, a anunțat că 16 inspectori ai Agenției au răs­puns de controlul a peste 10.000 parcele atât pe teren cât și prin teledetecție în cazul a 839 de fermieri. În plus, Turcescu a adău­gat și faptul că de profesionalismul vâlcenilor au beneficiat și alte județe printre care Mehedinți, Hune­doara, Cluj și Mureș.
Serviciul Control pe Teren prin Măsurători Clasice din cadrul Direcției Control pe Teren, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură (APIA), are ca obiect prin­cipal de activitate: Monitorizarea controalelor pe teren efectuate prin metode clasice de măsurare pentru scheme de plată, elaborarea pro­ce­­durilor de control pe teren și eva­luarea modului de aplicare al pro­ce­durilor de control pe teren de către inspectorii din cadrul cen­tre­lor județene. Scopul controalelor pe teren este acela de a verifica datele declarate de către fermier în cererea de sprijin, precum şi de a verifica respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza examinării si­tua­ţiei efective de pe teren şi, în con­secinţă, de a asigura o plată adec­vată a fondurilor alocate pen­tru plăţile pe suprafaţă. Controlul pe teren presupune inspectarea fer­­melor selectate pentru control şi rea­lizarea următoarelor acţiuni: ve­ri­ficarea tipului culturii/culturilor de pe o anumită parcelă agricolă in­clu­să în solicitarea de plăţi di­rec­te; sta­bilirea limitelor culturii sau a limi­telor terenului agricol şi mă­su­rarea suprafeţelor eligibile ale par­ce­lelor agricole; verificarea dacă par­­cela este utilizată în scopuri agri­­cole; ve­ri­ficarea pentru urmă­ri­rea res­pec­tării standardelor privind menţi­nerea bunelor condiţii agri­co­le şi de mediu în anul în care se rea­lizează controalele; măsurarea suprafeţelor pe care nu s-au res­pec­tat principiile privind menţinerea bu­nelor condiţii agricole şi de me­diu.
Serviciul Control pe Teren prin Teledetecție și Fotogrammetrie din cadrul Direcției Control pe Teren, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen­tru Agricultură (APIA), are ca obiect principal de activitate: Monito­ri­zarea controalelor efectuate prin teledetecție și fotogrammetrie pentru diferitele scheme de plată efectuate de contractori externi, importul rapoartelor de control elaborate de către contractori, elaborarea procedurilor de control prin teledetecție și fotogrammetrie și modul de aplicare a acestora din cadrul centrelor județene.
Controlul prin teledetecţie se ba­zează pe captarea radiaţiilor emise în spectrul vizibil şi invizibil de plante în mai multe benzi spec­trale, care sunt trimise către detec­tori specifici amplasaţi pe platforme satelitare. Semnalele electroma­g­netice captate sunt înregistrate şi apoi transmise la sol. Fiecare tip de cultura are răspuns diferit în funcţie de zona spectrală cercetată. Deci probabilitatea de eroare este re­dusă în cazul în care fermierul a iden­tificat corect pe schiţele întoc­mite de el, parcelele pe care le exploatează.
Serviciul Control Zootehnie din cadrul Direcției Control pe Teren, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen­tru Agricultură (APIA), are ca obiect principal de activitate: Monitori­za­rea controalelor și evaluarea mo­dului de aplicare al procedurilor de control la fața locului de către ins­pectorii din cadrul centrelor ju­de­țene APIA privind plățile naționale complementare directe, ajutoarele de stat și sprijinul financiar din bugetul național pentru sectorul zootehnic. De asemenea, Serviciul Control Zootehnie are în respon­sa­bilitate următoarele activități: Mo­nitorizarea extragerii eșantionului de supracontrol și transmiterea către Centrele județene APIA; Efec­tuarea controalelor la fata locului în urma sesizărilor primite; so­luționarea contestațiilor și se­sizărilor ce sunt de competența do­me­niului sau de activitate; întoc­mi­rea documentelor in conformitate cu procedurile legale cu privire la aspectele constatate in urma con­troalelor efectuate.
Serviciul Control Cota de Lapte (SCCL) are ca obiect de activitate efectuarea următoarelor tipuri de controale în sistemul cotei de lapte: Controale la producătorii care deţin cotă de lapte pentru livrări şi la pro­ducătorii care deţin cotă de lapte pentru vânzări directe; Controale ale transportului între producătorii şi cumpărătorii de lapte; Controale ale declaraţiilor anuale ale produ­că­torilor şi ale cumpărătorilor de lapte; O parte din aceste controale trebuie efectuate în timpul anului de cotă, iar altă parte după sfârşitul anului de cotă, pe baza declaraţiilor anuale depuse de producători sau cumpărători. Elaborarea progra­mu­lui general de control în sistemul cotei de lapte se face în colaborare cu Serviciul de Administrare a Cotei de Lapte (SACL) pe baza unei analize de risc.

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura