E oficial: 200 EURO PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI din familii cu un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei


Ordinul nr. 3020/2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022 a intrat în vigoare iar elevii şi studenţii vor primi ajutor financiar în vederea achiziţionării de computere. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.
Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii care au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la unitatea/ instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/ studentul.

Ce trebuie să conțină cererea?

Cererea va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz şi va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale.
Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare:
• stabilirea şi numirea comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ (până la 1 aprilie 2022);
• depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoare (până la 14 aprilie 2022);
• efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ, împreună cu comisiile de anchetă socială (2-20 mai 2022);
• centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat (23-30 mai 2022);
• afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru (3 iunie 2022)
• afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor (3 iunie 2022);
• depunerea contestaţiilor (6-10 iunie 2022);
• rezolvarea contestaţiilor (13-17 iunie 2022);
• afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ (17 iunie 2022)
• afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru (15 iulie 2022);
• achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi distribuirea către inspectoratele şcolare/universităţi (25 iulie-12 august 2022);
• eliberarea bonurilor valorice către beneficiari (16-31 august 2022);
• achiziţionarea de calculatoare (16 august-14 octombrie 2022);
• depunerea copiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi (16 august-17 octombrie 2022)
• depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat (16 august-28 octombrie 2022);
• decontarea către operatorii economici (22 august-18 noiembrie 2022).
Sursă foto: Arhivă