Dezvoltarea economiei sociale, la start


AM POSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte nr. 172 “Dezvol­ta­rea economiei sociale”, finanțată din DMI 6.1. În cadrul prezentului apel, se încurajează înființarea/dezvoltarea de structuri de economie socială în mediul rural. Categoriile de beneficiari (solici­tanți și parteneri) eligibili în cadrul aces­tei cereri de propuneri de proiecte sunt: ONG-uri; Cooperative; Ministerul Mun­cii, Familiei, Protecției Sociale și Per­soanelor Vârstnice; Furnizori de servicii sociale; Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați; Întreprinderi implicate în economia socială; Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale). Alocarea fi­nanciară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 440.250.000 lei (echivalentul în lei a 100 milioane euro). Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în data de 1 octombrie 2014, ora 10.00, și se va închide în data de 15 octombrie 2014, ora 16.00.