Declaraţia 101 – documentar fiscal


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii, plătitori de impozit pe profit care au obligaţia depunerii formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” că, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010 trebuie să aibă în vedere precizările de mai jos.

I. Contribuabilii care, până la 30 septembrie 2010 inclusiv au fost obli­gaţi la plata impozitului minim procedează la definitivarea impozitului pe profit datorat corespunzător celor două perioade fiscale, respectiv 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 şi 1 octombrie – 31 decembrie 2010 şi, în con­secinţă au obligaţia să întoc­meas­că şi să depună două declaraţii privind impozitul pe profit, corespunzător celor două perioade fiscale.  Astfel, pen­tru perioada 1 ianuarie – 30 sep­tem­brie 2010, contribuabilii vor deter­mina impozitul pe profit datorat con­form art. 34 alin. (16) din Codul Fiscal şi efectuează comparaţia cu impozitul minim anual, recalculat în mod cores­punzător pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat.
Atenţie! Termenul limită pentru depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 şi plata impozitul pe profit datorat din definitivarea impu­nerii, este 25 februarie 2011.
Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 contribuabilii depun declaraţia privind impozitul pe profit şi plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor Codului Fiscal, astfel:
– dacă definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar, situaţie în care nu trebuiau să selecteze obligaţia „Impozit pe pro­fit datorat de persoane juridice româ­ne, altele decât cele de la pct. 1” în de­cla­raţia 100 pentru trimestrul IV 2010 vor depune declaraţia anuală de impo­zit pe profit şi vor plăti impozitul pe pro­fit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.
– dacă au declarat prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi au plătit o sumă egală cu impozitul pe profit cal­cu­lat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2010, vor depune declaraţia anuală de impozit pe profit şi vor face plata finală a impozitului pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 aprilie 2011 inclusiv.
Important! Determinarea profitu­lui impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează în conformitate cu pre­ve­derile Titlului II «Impozitul pe profit» în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veni­turile şi cheltuielile înregistrate.
La completarea Declaraţiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 contri­buabilii nu vor completa rândul 2 din secţiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual” şi nu vor efec­tua comparaţia sumei înscrise la rân­dul 1.2 cu suma înscrisă la rândul 2.
II. Contribuabilii care în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca ur­ma­re a efectuării comparaţiei impozi­tu­lui pe profit cu impozitul minim au datorat şi plătit, în cele trei trimestre, im­pozit pe profit, completează şi de­pun declaraţia privind impozitul pe pro­fit pentru întreg anul 2010, astfel:
– dacă definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar, situaţie în care nu trebuiau să selecteze obligaţia „Impozit pe pro­fit datorat de persoane juridice româ­ne, altele decât cele de la pct. 1” în de­cla­raţia 100 pentru trimestrul IV 2010, vor depune declaraţia anuală de impo­zit pe profit şi vor plăti impozitul pe pro­fit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.
– dacă au declarat prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”şi au plătit o sumă egală cu impozitul pe profit calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2010, vor depune declaraţia anuală de impozit pe profit şi vor face plata finală a impozitului pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 aprilie 2011 inclusiv.
De reţinut! Determinarea profitu­lui impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează în conformitate cu pre­ve­derile Titlului II «Impozitul pe profit» luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul 2010.
La întocmirea Declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul 2010, contribuabilii nu vor completa rândul 2 din secţiunea C „Date privind definiti­va­rea impozitului pe profit anual” şi nu vor efectua comparaţia sumei înscrise la rândul 1.2 cu suma înscrisă la rândul 2.
*
Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003; Ordinul preşedin­te­lui ANAF nr. 101/2008 privind apro­barea modelului şi conţinutului formu­la­relor utilizate pentru declararea im­po­­zi­telor, taxelor şi contribuţiilor cu re­gim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi com­pletările ulterioare, publicat în Mo­nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/30.01.2008; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2689/2010 pentru modifica­rea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sur­să, publicat în Monitorul Oficial al Ro­mâ­niei, Partea I, nr. 789/25.11.2010.