Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 septembrie 2021

Consiliul Județean împarte noi fonduri spre primării


• legislativul are în vedere solicitări venite dinspre Câineni, Călimănești,Băile Govora, Budești, Amărăști, Băbeni, Berislăvești, Drăgășani, Crețeni, Gușoeni și Alunu
• printre bornele zilei: 50,0 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitare Cămin Cultural Câineni Mici”, 288,9 mii lei pentru achitarea plăţilor restante aferente lucrărilor executate pe drumul comunal DC 12 Jiblea Veche – Jiblea Nouă, 50,0 mii lei pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea şi modernizarea străzii Curături – DC 646 D” sau 50,0 mii lei în vederea rambursării la termen a ratelor vederea rambursării împrumutului efectuat pentru achitarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berislăveşti”, ce a fost finanţat prin Programul PHARE 2006

cjMâine dimineață, aleșii județului vor avea de disecat și dezbătut proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2011 precum şi modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunelor Creţeni, Guşoeni şi Alunu prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Primul capitol, adică repartizarea unor sume din cota de 21 % din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2011 are în vedere mai multe solicitări stringente venite spre „Parlamentul Vâlcii”. Astfel, documentația oficială, amintește că: „Prin adresa nr. 554 din 18 aprilie 2011, primăria comunei Câineni solicită repartizarea sumei de 50,0 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitare Cămin Cultural Câineni Mici”. Pentru obiectivul menţionat a fost alocată din excedentul bugetului local al comunei Câineni suma de 120,0 mii lei, care a fost utilizată integral pentru decontarea lucrărilor de reabilitare interior, exterior punct sanitar şi magazie, însă total insuficientă pentru finalizarea obiectivului. Propunerea este de repartizare a sumei de 50,00 mii lei.” Mai mult, prin adresa nr. 9917 din 20 iunie 2011 Primăria oraşului Călimăneşti solicită repartizarea sumei de 288,9 mii lei, pentru achitarea plăţilor restante aferente lucrărilor executate pe drumul comunal DC 12 Jiblea Veche – Jiblea Nouă.  DC 12 a fost reabilitat prin turnare de covor asfaltic şi tratament bituminos până la intrarea în Jiblea Nouă, rezolvându-se în acest fel circulaţia şi legătura între cele două localităţi precum şi cu centrul oraşului Călimăneşti. Sumele repartizate la acest obiectiv prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43/2011 au fost insuficiente, motiv pentru care se solicită repartizarea sumei de 50,0 mii lei. O altă destinație pentru banii Consiliului este și urbea liberalului Mihai Mateescu, a cărui primărie a solicitat prin adresa nr. 5069 din 22 iunie 2011 alocarea de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea străzii Curături DC 646 D , care leagă localitatea componentă Curături de oraşul Băile Govora pe o lungime de 1400 m. Prin proiectul “Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora” finanţat prin POR, de o parte şi de alta a acestei străzi se va amenaja un traseu de cură balneară . Necesitatea şi oportunitatea acestor lucrări rezidă din faptul că strada propriu – zisă este grav deteriorată iar realizarea traseului de cură balneară cu strada respectivă ar fi Într-o totală distonanţă cu strada Curături – DC 646 D. Având în vedere faptul că traseul de cură balneară este unul din obiectivele majore al proiectului menţionat, adresându-se unui număr mare de turişti spre obiectivele turistice din zonă şi din localităţile limitrofe, propunerea este pentru  alocarea sumei de 50,0 mii lei pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea şi modernizarea străzii Curături – DC 646 D”. Lista continuă cu Primăria comunei Budeşti, care are în derulare proiectul “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti – Ruda”, unde valoarea cofinanţării se ridică la suma de 432.443,61 lei. Prin proiectul menţionat s-a propus modernizarea, extinderea, mansardarea şi echiparea corespunzătoare a clădirii, fosta grădiniţă din satul Ruda, în scopul realizării unui centru multifuncţional de servicii sociale. Proiectul se realizează în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Având în vedere contribuţia primăriei comunei Budeşti, în calitate de solicitant la realizarea proiectului menţionat, Consiliului discută repartizarea sumei de 50,0 mii lei. Între prioritățile dimineții de mâine s-a strecurat și adresa nr. 893 din 6 iunie 2011, prin care primăria comunei Amărăşti solicită alocarea sumei de 50,0 mii lei reprezentând contribuţia locală pentru asigurarea cofinanţării în realizarea proiectului integrat “Sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea, Modernizarea DC 97, Organizarea festivalului Târg la Amărăşti şi achiziţionarea de costume populare şi echipament de sonorizare pentru ansamblul de dansuri tradiţionale “Flori de mai “. Obiectivul menţionat este cuprins în strategia de dezvoltare a localităţii aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Amărăşti nr. 13/2009 şi se finanţează prin PNDR. Pentru continuarea lucrărilor în cadrul acestui proiect, reprezentând cheltuieli neeligibile, consilierii discută repartizarea sumei de 50,0 mii lei. Primăria oraşului Băbeni, în conformitate cu prevederile art. 33, alin 3 litera “b” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, solicită prin adresa nr. 6841 din 20 iunie 2011 repartizarea sumei de 100,0 mii lei pentru asigurarea contribuţiei locale la realizarea proiectului “Introducere apă potabilă şi hidranţi pe străzile Ariei, Uzinei şi Mărculeşti”. Întrucât lucrările au fost executate, dar nedecontate din lipsa disponibilităţilor băneşti în contul primăriei, se propune repartizarea sumei de 30,0 mii lei. Din Țara Loviștei vine apelul primăriei comunei Berislăveşti care solicită prin adresa nr. 3429 din 20 iunie 2011, în conformitate cu prevederile art . 33, alin 3 litera “b” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare repartizarea sumei de 175,50 mii lei, în vederea rambursării împrumutului efectuat pentru achitarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berislăveşti” , ce a fost finanţat prin Programul PHARE 2006. Întrucât primăria comunei Berislăveşti se află în situaţia de a nu putea achita în termen datoria publică creată,  repartizarea sumei de 50,0 mii lei în vederea rambursării la termen a ratelor de capital ar fi soluția salvatoare. Municipiul Drăgăşani nu putea lipsi de pe radarul lui Ion Cîlea și cum Cetatea Vinului are cuprins în Programul de dezvoltare locală printre alte proiecte şi realizarea lucrărilor de reabilitare drumuri DN 64 şi DN 67B, necesitatea continuării lucrărilor de reparaţii pe DN 64 şi DN 67B pe de o parte, şi lipsa resurselor financiare necesare decontării cheltuielilor efectuate, cer, repartizarea sumei de 100,0 mii lei în scopul arătat. Ţinând seama de resursele financiare existente ce pot fi mobilizate în scopul susţinerii programelor de dezvoltare locală, repartizarea sumei de 50,0 mii lei este portița financiară găsită de specialiștii Consiliului.

Prin subcapitolul „Modificarea destinaţiei unor sume reparti­zate comunelor Creţeni, Guşoeni şi Alunu” prin Hotărârea Con­siliului Judeţean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, prin care s-a aprobat repartizarea sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, comunelor Creţeni, Guşoeni şi Alunu li s-au fost repartizat sume, după cum urmează: 120,0 mii lei, comunei Creţeni, pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii “Bază sportivă multifuncţională”; 200,0 mii lei, comunei Guşoeni pentru asigurarea cofinanţării la obiectivele de investiţii: Modernizare DC 85 Guşoianca; Construire bază sportivă şi Construire cămin cultural; 198,0 mii lei, comunei Alunu pentru asigurarea cofinanţării la obiectivele de investiţii: Pod peste râul Olteţ, sat Bodeşti; Bază sportivă multifuncţională; Reabilitare Şcoală clasele I-IV Roşia; Modernizarea şi dotarea clubului pensionarilor Igoiu, Sonorizarea şi dotarea căminului cultural; Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea reţelei de iluminat public şi punte pietonală, sat Ocracu. Prin adresa nr. 2261din 21 iunie 2011, Primăria comunei Creţeni prezintă necesitatea transferării sumei de 120,0 mii lei de la obiectivul “Bază sportivă multifuncţională” la obiectivul “Asfaltare drum de interes local Creţeni – Streminoasa”. Necesitatea transferării sumei este determinată de faptul că unele lucrări la Baza sportivă pot fi amânate pentru sezonul rece, în timp ce lucrările de asfaltare a drumului de interes local se pot efectua numai în anotimpul călduros, ca urmare acestui fapt, se propune redistribuirea sumei de 120,0 mii lei pentru asigurarea contribuţiei locale la realizarea obiectivului „Asfaltare drum de interes local Creţeni – Streminoasa”. Primăria comunei Guşoeni solicită prin adresa nr. 964 din 19 aprilie 2011 transferarea sumei de 20,0 mii lei aprobată iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43/2011 pentru cofinanţarea obiectivului “Modernizare DC 85 Guşoianca”, în vederea decontării lucrărilor la obiectivul “Construire Grădiniţă”, întrucât primăria înregistrează plăţi restante la obiectivul “Construire Grădiniţă” , aprobarea modificării intră la votul consilierilor județeni. Urmare analizei efectuate cu privire la stadiul de implementare a proiectelor pentru care Consiliul Judeţean Vâlcea a repartizat fondurile necesare asigurării cofinanţării , primăria comunei Alunu, solicită prin adresa nr. 3844 din 20 iunie 2011 redistribuirea sumei de 98,0 mii lei, de la proiectele: Reabilitare Şcoală clasele I-IV Roşia; Modernizarea şi dotarea clubului pensionarilor Igoiu, sonorizarea şi dotarea căminului cultural; Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea reţelei de iluminat public şi punte pietonală, sat Ocracu, la decontarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului “ înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Alunu, modernizare drumuri de interes local, Centru local de asistenţă socială, spaţiu public de recreere în satul Igoiu, conservarea şi punerea în valoare a Bisericii Cuvioasa Parascheva din satul Igoiu”, finanţat prin PNDR. Deoarece primăria înregistrează plăţi restante la obiectivul finanţat prin PNDR, Consiliul are în vedere aprobarea modificării în sensul solicitat.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized