Colectarea selectivă a deșeurilor ajunge și la sate. E lege!


Încă un pas către modernizarea comunităților tradiționale rurale a fost făcut marți când Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind salubrizarea, care stabilește obligativitatea colectării selective a deșeurilor.  Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 /2006 cu modificările ulterioare și amendează cadrul legislativ actual, impunând obligații clare generatorilor de deșeuri de a implementa sisteme de colectare selectivă pentru hârtie, metal, plastic, sticlă. Proiectul stabilește obligativitatea organizării sistemului de colectare selectivă, perioada maximă de organizare și termenul limită de implementare, persoanele și modul de delegare a responsabilității aplicării acestuia, penalizări și amenzi. Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat de către autoritățile administrației publice locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București. Potrivit raportului Comisiei de industrii, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum patru fracții respectiv hârtie, mase plastice, metale și sticlă. În situația în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sănătății populației și al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, precum și implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale pe minimum două fracții, umed și uscat și de sortare prin care să obțină cel puțin cele patru fracții.

 Biodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și deșeurile similare, de la deținătorii de deșeuri și sau de la stațiile de transfer și de sortare, se transportă către stațiile de producere a compostului ori către alte instalații de procesare și tratare adecvată, dacă valorificare biodeșeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populației și mediului și se transportă în vederea eliminării la depozitele de deșeuri. Transportul deșeu­rilor municipale și deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respec­tive sau în cazul gestiunii directe au hotărâre de dare în admi­nistrare a acestei activități. Unitățile administrativ teritoriale au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și deșeu­rilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială. Preluarea deșeurilor din recipientele și containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licențiați pentru prestarea activității constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii. Operatorii licențiați de către ANRSC pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor au obligația să țină evidența și să raporteze lunar autorităților administrației locale și ANRSC cantitățile predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu. Operatorii au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele / recipientele, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziție de delegatar.