CJ aprobă vineri, Bornele majore ale bugetului RAJDP în 2019


Nivelul cifrei de afaceri-veniturilor totale, pe anul 2019, a fost stabilit În corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii, la suma de 25.000 mii lei. Acest nivel al indicatorului venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei , în structura de personal aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea.
La data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Regia are acoperită cu contracte de lucrări circa 75% din cifra de afaceri pe anul 2019, pentru diferența neacoperită nu se cunoaște portofoliul de lucrări, problema urmând a fi soluționată de către conducerea regiei, în perioada imediat următoare.
Pentru anul 2019, veniturile din bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, sunt în sumă de 25.000 mii lei cu următoarea structură: 24.995 mii lei sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri; 5 mii lei reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.
Cheltuielile totale aferente volumului de activitate pe anul 2019, au fost fundamentate la nivelul de 24. 100 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în suma de 24.000 mii lei, după cum urmează: cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă totală de 10.996,00 mii lei, în diminuare cu suma de 7.885 mii lei (58,24%), comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2018, în sumă de 18.881 mii lei și vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sorturi, balast etc,), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri ș.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire, cheltuieli cu alte servicii executate de terți. Diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii se localizează la toate elementele de cheltuieli materiale, respectiv cheltuielile privind stocurile, cu o reducere de 4.926 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți cu suma de 2.942 mii lei și la cheltuielile cu servicii executate de terți, la care se înregistrează o diminuare în sumă de 17 mii lei; cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt în sumă de 355 mii lei, sunt prevăzute în buget la nivelul realizărilor din anul 2018; cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 12.399 mii lei, în creștere cu suma de 3.386 mii lei față de cheltuielile înregistrate în anul 2018, în sumă de 9.013 mii lei (137,57%), în structura, după cum urmează: cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în creștere cu suma de 3.527 mii lei, comparativ cu anul 2018 (141,62%) – 12.001 mii lei față de 8.474 mii lei. Această creștere a cheltuielilor de natură salariala, este justificata de următorii factori: OUG nr. 114/28.12.2018 prin care se stabilește salariul minim brut pe țară pentru domeniul construcțiilor, la suma de 3.000 lei (fără sporuri și adaosuri la salariu), din 1.01.2019, Regia se încadrează în prevederile respective, activitatea sa fiind nominalizată în Cod CAEN 4211 – “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” ( față de 2018, creșterea salariului minim este la RAJDP un procent de 157,90 % (3.000 lei în anul 2019 față de 1.900 lei în anul 2018). Fondul de salarii pentru muncitori după 01.01.2019 a crescut cu mai puțin de 157,90%, deoarece regia nu poate suporta aceasta creștere, astfel încât, la negocierile individuale a salariilor, conducerea Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea a menținut o diferență între muncitorii cu salariu minim și muncitorii cu calificare superioară, cărora li s-a acordat procentul de 50% creștere medie.
Din data de 1.01.2019, creșterea salariului individual pentru personalul cu studii superioare a fost între 13 – 32 % ( salarii negociate între 3.200 – 5.000 lei ), media creșterilor salariale fiind de cca 24%. Astfel, media creșterilor salariale pe regie a fost de 38 % pentru indicatorul “Cheltuieli cu personalul” și de 44 % la indicatorul “Cheltuieli cu salariile”, comparativ cu anul 2018.
În anul 2018, Regia a înregistrat economii la “Cheltuielile cu personalul” în sumă de 261.000 lei față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli. În bugetul pe anul 2019 regia a calculat fondul de salarii maxim admisibil pentru toți cei 212 salariați existenți la data de 1.01.2019. Până la sfârșitul anului 2019, se vor înregistra economii la fondul de salarii cauzate de posturi libere temporar, șomaj tehnic conform Legii 215/1997 – Casa Sociala a Constructorilor, concedii medicale și fără plată, etc.), fapt care va conduce la diminuarea procentului de creștere la “Cheltuielile cu personalul” și “Cheltuieli cu salariile” efective în anul 2019, comparativ cu cele realizate în anul 2018.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, sunt în sumă de 353 mii lei, la același nivel cu cele înregistrate în 2018, din care 292 mii lei cheltuieli pentru directorat și 61 mii lei cheltuielile pentru consiliul de administrație. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt în sumă de 45 mii lei, alte cheltuieli de exploatare ,în 2019, sunt în sumă de 250 mii lei, în diminuare cu suma de 36 mii lei față de 2018, în principal pe seama cheltuielilor reprezentând majorări și penalități către bugetul general consolidat al statului (28 mii lei). Cheltuielile financiare în sumă de 100 mii lei, sunt la același nivel cu cele înregistrate în anul 2018 și se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.
Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar, pe anul 2019, este estimat la un profit în sumă de 900 mii lei, Regia își propune să realizeze investiții în sumă de 1.100 mii lei, iar ,pentru următorii doi ani, dotări în sumă de 1.400 mii lei anual, prin resurse financiare proprii, cât și prin contribuția CJ, în funcție de posibilitățile bugetului propriu al județului pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri, inclusiv achiziționarea unei stații de asfalt cu o capacitate de 160 tone/era. Valoarea estimată a unei asemenea stații, este de 7.620.000 lei fără TVA.