Cererile pentru „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” au depăşit de patru ori suma alocată


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a primit în perioada 1 – 31 martie 2011, un număr de 625 de cereri de finanţare con­forme aferente Măsurilor 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” şi 313 „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Proiectele, care au fost depuse la Oficiile Judeţene ale APDRP, sunt în valoare de peste 655 de milioane de euro. Astfel, pentru Măsura 123 au fost depuse 328 de proiecte conforme în valoare de peste 593 de milioane de euro. Aşadar, suma disponibilă pentru această măsură de finanţare, respectiv 130 de milioane de euro, a fost depăşită de peste patru ori. În cazul acestei măsuri de finanţare, majoritatea pro­iec­telor au fost depuse pentru procesarea cărnii, moder­nizarea depozitelor de cereale sau procesarea laptelui. Beneficiarii Măsurii 313, au depus 297 de proiecte a căror valoare depăşeşte 61,8 milioane de euro. Cele mai multe proiecte depuse pentru această măsură de finanţare au vizat infrastructura de primire turistică dar şi centrele de informare şi amenajarea de marcaje turistice. Pentru a se evita dezangajarea de fonduri, în momentul depunerii proiectelor de finanţare nerambursabilă, solicitanţilor de fonduri le vor fi cerute documente care să ateste capacitatea şi sursele de cofinanţare încă de la depunerea Cererii de Finanţare. Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi fo­res­tier” şi are ca obiectiv general creşterea com­pe­titi­vităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi mar­ke­ting a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.priveliste-pietrari
Această măsură de investiţii are ca obiec­tive specifice introducerea şi dezvoltarea de tehno­logii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive, adaptarea între­prin­derilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a pro­duselor obţinute, îmbunătăţirea veniturilor întreprin­de­rilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole, dar şi creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei eco­no­mice a activităţii microîntreprinderilor, prin dezvol­ta­rea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte între­prinderi. Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 123 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari: grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din do­meniul legume şi fructe – aceştia vor beneficia de spri­jin prin Organizarea Comună de Piaţă (Pilonul I), cu excepţia grupurilor de producători din domeniul comercializării cartofilor; beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pana la achitarea integrala a dato­riei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, din iniţiativa APDRP, derulate prin FEADR din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mic de un an; bene­ficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. Implementarea Măsurii 313 are ca scop dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numă­rului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. Obiectivele specifice ale acestei măsuri de finanţare sunt crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei, creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice şi creşterea numărului de turişti. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 313 sunt micro-întreprinderile, persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi econo­mici), care se vor angaja că până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezen­tare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare. De asemenea, beneficiari eligibili pentru Măsura 313 sunt şi Comunele prin reprezentanţii lor legali con­form legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi aso­ciaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei na­ţionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a adminis­traţiei pu­blice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare), dar şi ONG-urile, definite conform le­gislaţiei naţionale în vigoare. Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele cate­gorii de beneficiari: beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; bene­ficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza ne­res­pectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.