Ce înseamnă fermier activ și cine suportă costul cadastrului și intabulării?


Ca să poată beneficia de acordarea de plăţi directe, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen și să își intabuleze proprietatea. Măsurile sunt prevă­zute într-un proiect de ordonanță pen­tru aprobarea schemelor de plăţi directe care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Le­gea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
Deoarece cadastrul se va rea­liza gratuit pentru fermieri, aceștia vor trebui să suporte costurile intabulării. Potrivit documentului citat, pentru a beneficia de acor­darea de plăţi directe, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, cul­turilor de hamei, pepinierelor, ar­buş­tilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.
b) pentru culturile sau plantațiile care se înființează începând cu anul de cerere 2018, să facă  dovada că utilizează sămânță /material săditor certificat oficial în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind produ­cerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea  seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 239/2014, cu excepția fermierilor participanți la schema pentru micii fermieri.
c) fermierii care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată, au primit plăți directe de peste 5000 euro, să ateste cel puțin calitatea de persoane fizice autori­zate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform Or­do­nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, între­prin­derile individuale şi întreprin­derile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
d) să declare toate parcelele agri­cole, cu excepția celor care au su­prafața mai mică de 0,1 ha și care însumate nu depășesc 1 ha pre­cum și zonele de interes ecolo­gic care contribuie la aplicarea prac­ticilor benefice pentru climă și mediu.
e) să declare la depunerea ce­rerii unice de plată datele de iden­ti­ficare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
f) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind ad­mi­nistratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
g) orice modificare a datelor de­clarate în cererea unică de plată și în documentele doveditoare sur­ve­nită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile, în scris, la APIA.
h) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în docu­mentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor și/sau efectivele de animale;
i) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelu­cra­rea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulte­rioare;
j) să fie de acord ca datele per­sonale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețe și animalele din exploatație să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu compe­tențe în gestionarea acestor tipuri de date;
k) să respecte normele de ecocondiționalitate stabilite prin legislația națională în baza preve­derilor art. 93 și Anexei II la Regu­la­mentul 1306/2013, pe toată supra­faţa agricolă a exploataţiei;
l) să prezinte la depunerea ce­rerii unice de plată sau a modi­fi­cărilor aduse acesteia, documen­tele necesare care dovedesc utili­zarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
m) să furnizeze toate informa­ţiile solicitate de APIA în termenele stabilite de aceasta;
n) să permită efectuarea con­troa­lelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens;
o) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate. În cazul în care limitele parcelelor utilizate în comun nu sunt marcate în teren, fermierii pot fi sanc­ționați proporțional pentru supra­declarare și/sau pentru neres­pec­tarea normelor de ecocon­di­țio­nalitate.
p) să identifice, să declare și să delimiteze cu exactitate parcelele agri­cole în aplicația electronică GIS „IPA-ONLINE” pusă la dispoziție de către APIA, şi să utilizeze datele ca­dastrale disponibile. Începând cu anul 2018 identificarea şi delimi­ta­rea tu­turor parcelelor agricole se face obli­gatoriu pe baza datelor cadas­trale.