Ce înseamnă exact „produs montan”?


Ovidiu Barbu, directorul Direcției Agricole Județene Vâlcea, ne-a informat că MADR a emis on Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni. Văzând Referatul de aprobare nr. 2046 din data de 26.11.2018, întocmit de Agenția Zonei Montane, în temeiul art. 9 alin. (5) și alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a emis prezentul ordin: „Art. I Anexă la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 91, care va avea următorul cuprins: «Art. 91 (1) Produsele care sunt înregistrate cu mențiunea de calitate facultativă produs montan se marchează cu un logo național. (2) Reprezentarea grafică și descrierea logoului național sunt prezentate în anexa nr. 10. (3) Logoul național este proprietatea exclusivă a Agenției Zonei Montane, aceasta având drepturile stabilite de lege. (4) Agenția Zonei Montane asigură gestiunea logoului național. (5) Drepturile cu privire la logoul național pot fi transmise în condițiile legii. (6) Folosirea logoului național fără respectarea condițiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepsește conform prevederilor legale în vigoare. (7) Logoul „produs montan” este utilizat exclusiv pe etichetele produselor care îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 și în prezenta procedură». 2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: «Art. 12 Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură». 3. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II Prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se aplică și pentru produsele care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» până la data intrării în vigoare a prezentului ordin”.