Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea vă prezintă noua variantă a REVISAL


CCI Vâlcea vă propune detaliile care privesc modificările REVISAL. Astfel, noua variantă a registrului general de evidență a salariaților a fost publicată,  urmând să intre în vigoare începând cu 1 august 2011. Actul normativ instituie amenzi de până la 10.000 lei pentru angajatorii care nu respectă prevederile legale. HG nr. 500/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011. Conform actului normativ, fiecare angajator are obligația de a înființa și transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidență a salariaților și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Angajatorii care au înființat sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competența încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora și competența înființării registrului. Completarea și transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de către angajator. Angajatorii pot contracta serviciul de completare și transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispozițiilor din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistrați la inspectoratele teritoriale de muncă, care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare. Prestatorii prevăzuți mai sus nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare și transmitere a registrului încredințate de angajator. În această situație, angajatorul are obligația informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii. Contractarea serviciului de completare și transmitere a registrului nu exonerează angajatorul de obligațiile stabilite de prezentul act normativ. Angajatorii/prestatorii care operează efectiv în registru au obligația să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaților angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. Procedura și actele pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale. Registrul se întocmește în forma electronică. Acesta se completează în ordinea angajării și cuprinde următoarele elemente: elementele de identificare a tuturor salariaților: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetățenia și tara de proveniență — Uniunea Europeană — UE, non-UE, Spațiul Economic European — SEE; data angajării; perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea; d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia; salariul, sporurile și cuantumul acestora; perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; data încetării contractului individual de muncă. Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute mai sus se face astfel: la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză; elementul prevăzut se completează și pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; elementele prevăzute se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării; d) elementele prevăzute  se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în condițiile legii, încetarea contractului individual de muncă; pentru salariații detașați, angajatorul de bază completează perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea, anterior începerii detașării. Orice modificare a elementelor prevăzute se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003. Excepție fac situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoștință de conținutul acestora. Orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități: prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecției Muncii; prin e-mail, pe baza de semnătură electronică; prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoțit de o adresă de înaintare semnată de angajator. Evidența registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de  angajatori/prestatori de servicii, se ține într-o bază de date organizată la nivelul Inspecției Muncii. Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, după adoptarea soluției tehnice a registrului în format electronic și în funcție de aceasta. Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligația de a completa și transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către primul salariat, cu obligația completării acestuia. Registrul se păstrează în forma electronică la sediul angajatorului și, după caz, la sediul sucursalei, agenției, reprezentanței sau al altor asemenea unități fără personalitate juridică, care au delegată competența înființării registrului. Angajatorul are obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariați, de a-l păstra în bune condiții la sediu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puțin următoarele documente: actele necesare angajării, contractual individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum și orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registru. La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: copii ale documentelor existente în dosarul personal; copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa și/sau un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidență și din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. Registrul electronic și dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiții care să asigure securitatea datelor, precum și păstrarea lor îndelungată și corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor condiții, precum și pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei alte persoane fizice sau juridice, prin încălcarea acestor obligații. În măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul își desfășoară activitatea eliberarea unei adeverințe din care să rezulte elementele conținute în registru, astfel cum a fost întocmit și transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de angajatori, persoane fizice sau juridice: – netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevăzute cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză: amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană angajată, fără ca amenda totală cumulată să depășească 50.000 lei; – refuzul de a pune la dispoziție inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum și dosarul personal al salariaților: amendă de la 5000 la 8000 lei;- completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute în HG sau completarea acestuia cu date eronate sau incomplete: amendă de la 3500 la 5000 lei; nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii: amendă de la 2000 la 5000 lei; refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele solicitate de către salariat: amendă de la 300 la 1000 lei. Registrele înființate și înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților se păstrează și se arhivează de către angajatori, în condițiile legii. HG nr. 500/2011 va intra în vigoare la data de 1 august 2011.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized