Bilanțul DSV: Amenzi de numai 2.000 lei, în luna decembrie, pentru comercianți


Sancțiuni în valoare de peste 317.000 de lei (70.000 de euro) au fost acordate de inspectorii ANSVSA, în cursul lunii decembrie, operatorilor din industria agroalimentară care nu au respectat normele în vigoare. Potrivit unui comunicat al Autorității, unitățile din industria agroalimentară controlate desfășoară activități în domenii diverse, pre­cum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor pro­duse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, unități de depozitare pentru pro­du­se alimentare, semințe, legume și fructe: „Controlul unităților a vizat în principal as­pecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, pre­lu­crate, precum și cele de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, controlul dău­­nătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, con­dițiile de igienă și de funcționare a unităților. Astfel, în unitățile din industria agroali­men­tară s-au efectuat 6.985 controale, fiind acordate 165 de amenzi, în valoare de 317.800 de lei și 136 avertismente. Sancțiunile au fost aplicate pentru neconfor­mi­tățile cons­tatate, dintre care menționăm: neconformități privind respectarea regulilor de igie­nă (depozitare, pereți, tavan, spații, proces verbal pentru dezinfecție, dezinsecție și de­ratizare (DDD), ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, iluminat, vestiar, grup sa­ni­tar, rafturi, navete, flux, mucegai, dospitoare, substanțe dezinfectante); necon­for­mi­tăți privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (mo­nitorizare, proceduri HACCP, implementare); neconformități legate de pro­duse (eti­che­tare, buletine analiză); neconformități documentare (documente, trasa­bi­li­tate); ne­con­formități privind personalul (echipament protecție, carnete sănătate); altele (lipsă în­re­gistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, comercializare în spatii nea­probate sau autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor etc.). În ju­de­țul Vâlcea, valoarea amenzilor a fost de  2.000 lei din cauza spațiilor de depo­zi­tare neîn­treținute corespunzător. În cadrul controalelor din unitățile din industria agroa­li­men­tară, s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezența și înca­dra­rea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe trans­mise spre analiza laboratoarelor arondate

Posting....